1

Код диалогового окна:

from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets

class Ui_Dialog(object):
  def setupUi(self, Dialog):
    Dialog.setObjectName("Dialog")
    Dialog.resize(478, 143)
    Dialog.setStyleSheet("background-color: rgb(0, 0, 0);")
    self.buttonBox = QtWidgets.QDialogButtonBox(Dialog)
    self.buttonBox.setGeometry(QtCore.QRect(20, 90, 211, 21))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily("Montserrat")
    font.setPointSize(11)
    font.setBold(False)
    font.setItalic(False)
    font.setWeight(9)
    self.buttonBox.setFont(font)
    self.buttonBox.setCursor(QtGui.QCursor(QtCore.Qt.PointingHandCursor))
    self.buttonBox.setStyleSheet("border-color: rgb(255, 255, 255);\n"
"font: 75 11pt \"Montserrat\";\n"
"background-color: rgb(0, 0, 0);\n"
"color: rgb(255, 255, 255);")
    self.buttonBox.setOrientation(QtCore.Qt.Horizontal)
    self.buttonBox.setStandardButtons(QtWidgets.QDialogButtonBox.Cancel|QtWidgets.QDialogButtonBox.Ok)
    self.buttonBox.setCenterButtons(True)
    self.buttonBox.setObjectName("buttonBox")
    self.textEdit = QtWidgets.QTextEdit(Dialog)
    self.textEdit.setGeometry(QtCore.QRect(20, 50, 301, 31))
    self.textEdit.setObjectName("textEdit")
    self.pushButton = QtWidgets.QPushButton(Dialog)
    self.pushButton.setGeometry(QtCore.QRect(330, 50, 131, 23))
    self.pushButton.setCursor(QtGui.QCursor(QtCore.Qt.PointingHandCursor))
    self.pushButton.setStyleSheet("color: rgb(255, 255, 255);\n"
"font: 75 14pt \"Montserrat\";")
    self.pushButton.setObjectName("pushButton")
    self.label = QtWidgets.QLabel(Dialog)
    self.label.setGeometry(QtCore.QRect(20, 10, 321, 31))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily("Montserrat")
    font.setPointSize(16)
    font.setBold(False)
    font.setItalic(False)
    font.setWeight(9)
    self.label.setFont(font)
    self.label.setStyleSheet("color: rgb(255, 255, 255);\n"
"font: 75 16pt \"Montserrat\";")
    self.label.setObjectName("label")

    self.retranslateUi(Dialog)
    self.buttonBox.accepted.connect(Dialog.accept) # type: ignore
    self.buttonBox.rejected.connect(Dialog.reject) # type: ignore
    QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(Dialog)

  def retranslateUi(self, Dialog):
    _translate = QtCore.QCoreApplication.translate
    Dialog.setWindowTitle(_translate("Dialog", "Importing file"))
    self.pushButton.setText(_translate("Dialog", "Browse"))
    self.label.setText(_translate("Dialog", "Convert objection to txt"))

Код TitleBar:

class Ui_tbWidget(object):
  def setupUi(self, tbWidget):
    tbWidget.setObjectName("tbWidget")
    tbWidget.resize(600, 40)
    sizePolicy = QtWidgets.QSizePolicy(
      QtWidgets.QSizePolicy.Expanding, QtWidgets.QSizePolicy.Preferred)
    sizePolicy.setHorizontalStretch(0)
    sizePolicy.setVerticalStretch(0)
    sizePolicy.setHeightForWidth(tbWidget.sizePolicy().hasHeightForWidth())
    tbWidget.setSizePolicy(sizePolicy)
    tbWidget.setMinimumSize(QtCore.QSize(0, 40))
    tbWidget.setMaximumSize(QtCore.QSize(16777215, 40))

    self.verticalLayout = QtWidgets.QVBoxLayout(tbWidget)
    self.verticalLayout.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
    self.verticalLayout.setSpacing(0)
    self.verticalLayout.setObjectName("verticalLayout")

    self.tbWidget_2 = QtWidgets.QWidget(tbWidget)
    self.tbWidget_2.setMinimumSize(QtCore.QSize(0, 40))
    self.tbWidget_2.setMaximumSize(QtCore.QSize(16777215, 40))
    self.tbWidget_2.setStyleSheet("QWidget#tbWidget_2{\n"
                   "  background-color: #009688;\n"
                   "}")
    self.tbWidget_2.setObjectName("tbWidget_2")
    self.horizontalLayout_2 = QtWidgets.QHBoxLayout(self.tbWidget_2)
    self.horizontalLayout_2.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
    self.horizontalLayout_2.setSpacing(0)
    self.horizontalLayout_2.setObjectName("horizontalLayout_2")
    self.tbWidget_5 = QtWidgets.QWidget(self.tbWidget_2)
    self.tbWidget_5.setMinimumSize(QtCore.QSize(0, 40))
    self.tbWidget_5.setMaximumSize(QtCore.QSize(16777215, 40))
    self.tbWidget_5.setObjectName("tbWidget_5")
    self.verticalLayout_3 = QtWidgets.QVBoxLayout(self.tbWidget_5)
    self.verticalLayout_3.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
    self.verticalLayout_3.setSpacing(0)
    self.verticalLayout_3.setObjectName("verticalLayout_3")
    self.tbLabel_6 = QtWidgets.QLabel('Objection.lol', self.tbWidget_5,
                     alignment=QtCore.Qt.AlignCenter)
    self.tbLabel_6.setObjectName("tbLabel_6")
    self.tbLabel_6.setStyleSheet(
      "#tbLabel_6 {color: #FFFFFF; font-size: 22px;}")

    self.verticalLayout_3.addWidget(self.tbLabel_6)
    self.horizontalLayout_2.addWidget(self.tbWidget_5)
    self.tbWidget_3 = QtWidgets.QWidget(self.tbWidget_2)
    self.tbWidget_3.setMinimumSize(QtCore.QSize(90, 40))
    self.tbWidget_3.setMaximumSize(QtCore.QSize(90, 40))
    self.tbWidget_3.setStyleSheet("QPushButton{\n"
                   "  background-color:rgba(0, 0, 0, 0);\n"
                   "  color:rgb(255, 255, 255);\n"
                   "  border-radius:1px;\n"
                   "  font-size:18px;\n"

                   # ----> "  font-family:dripicons-v2;\n"            # <---- убрал

                   "}\n"
                   "QPushButton:hover{\n"
                   "  background-color:rgb(49, 48, 53);\n"
                   "}\n"
                   "QPushButton#closeButton:hover{\n"
                   "  background-color:rgb(232, 17, 35);\n"
                   "}\n"
                   "QPushButton:pressed{\n"
                   "  padding-top:5px;\n"
                   "  padding-left:5px;\n"
                   "}")
    self.tbWidget_3.setObjectName("tbWidget_3")
    self.gridLayout = QtWidgets.QGridLayout(self.tbWidget_3)
    self.gridLayout.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
    self.gridLayout.setSpacing(0)
    self.gridLayout.setObjectName("gridLayout")

    self.closeButton = QtWidgets.QPushButton(self.tbWidget_3)

    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily("Webdings")
    self.closeButton.setFont(font)

    self.closeButton.setMinimumSize(QtCore.QSize(30, 30))
    self.closeButton.setMaximumSize(QtCore.QSize(30, 30))
    self.closeButton.setObjectName("closeButton")
    self.gridLayout.addWidget(self.closeButton, 0, 2, 1, 1)

    self.buttonMaximum = QtWidgets.QPushButton(self.tbWidget_3)
    self.buttonMaximum.setMinimumSize(QtCore.QSize(30, 30))
    self.buttonMaximum.setMaximumSize(QtCore.QSize(30, 30))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily("Webdings")
    self.buttonMaximum.setFont(font)
    self.buttonMaximum.setObjectName("buttonMaximum")
    self.gridLayout.addWidget(self.buttonMaximum, 0, 1, 1, 1)

    # !!! +++
    self.buttonNormal = QtWidgets.QPushButton(self.tbWidget_3) # +++
    self.buttonNormal.setMinimumSize(QtCore.QSize(30, 30))
    self.buttonNormal.setMaximumSize(QtCore.QSize(30, 30))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily("Webdings")
    self.buttonNormal.setFont(font)
    self.buttonNormal.setObjectName("buttonNormal")
    self.gridLayout.addWidget(self.buttonNormal, 0, 1, 1, 1)

    self.buttonMinimum = QtWidgets.QPushButton(self.tbWidget_3)
    self.buttonMinimum.setMinimumSize(QtCore.QSize(30, 30))
    self.buttonMinimum.setMaximumSize(QtCore.QSize(30, 30))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily("Webdings")
    self.buttonMinimum.setFont(font)
    self.buttonMinimum.setObjectName("buttonMinimum") # buttonMinimum tbPushButton
    self.gridLayout.addWidget(self.buttonMinimum, 0, 0, 1, 1)

    self.horizontalLayout_2.addWidget(self.tbWidget_3)
    self.verticalLayout.addWidget(self.tbWidget_2)

    self.retranslateUi(tbWidget)
    QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(tbWidget)

  def retranslateUi(self, tbWidget):
    _translate = QtCore.QCoreApplication.translate
    tbWidget.setWindowTitle(_translate("tbWidget", "Form"))

    self.buttonMinimum.setText(_translate("tbWidget", "0"))
    self.closeButton.setText(_translate("tbWidget", "r"))
    self.buttonMaximum.setText(_translate("tbWidget", "1"))
    self.buttonNormal.setText(_translate("tbWidget", "2")) # +++


class TitleBar(QtWidgets.QWidget, Ui_tbWidget):
  def __init__(self, parent=None):
    super(TitleBar, self).__init__(parent)

    self.setupUi(self)

    self.buttonNormal.setVisible(False)
    self.parent = parent # +++
    self.buttonMinimum.setFocusPolicy(QtCore.Qt.NoFocus)
    self.buttonMaximum.setFocusPolicy(QtCore.Qt.NoFocus)
    self.buttonNormal.setFocusPolicy(QtCore.Qt.NoFocus)
    self.closeButton.setFocusPolicy(QtCore.Qt.NoFocus)

    self.buttonMinimum.clicked.connect(self.parent.showMinimized)
    self.buttonMaximum.clicked.connect(self.parent.showMaximized)
    self.buttonNormal.clicked.connect(self.parent.showNormal)
    self.closeButton.clicked.connect(self.parent.close)

    self.parent.installEventFilter(self)

  def eventFilter(self, target, event):
    if isinstance(event, QWindowStateChangeEvent):
      if self.parent.isVisible() and not self.parent.isMinimized():
        # Скрыть кнопку максимизации, если ток максимален
        self.buttonMaximum.setVisible(not self.parent.isMaximized())
        self.buttonNormal.setVisible(self.parent.isMaximized())
    return super(TitleBar, self).eventFilter(target, event)

ВАЖНО, ЧТОБЫ ОКНО МОГЛО ДВИГАТЬСЯ И КНОПКИ НА TITLEBAR РАБОТАЛИ И ЧТОБЫ СТАНДАРТНЫЙ TITLEBAR БЫЛ УБРАН (СТАНДАРТНЫЙ TITLEBAR НИЖЕ)

введите сюда описание изображения

1 ответ 1

1

Попробуйте так:

main.py

from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets
from PyQt5.QtCore import Qt
from PyQt5.QtWidgets import QTableWidgetItem, QTableWidget, QLineEdit

from q1442791_titleBar import TitleBar                 # +++


class Ui_Dialog(object):
  def setupUi(self, Dialog):
    Dialog.setObjectName("Dialog")
    Dialog.resize(478, 143)
    Dialog.setStyleSheet("background-color: rgb(0, 0, 0);")
    self.buttonBox = QtWidgets.QDialogButtonBox(Dialog)
    self.buttonBox.setGeometry(QtCore.QRect(20, 90, 211, 21))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily("Montserrat")
    font.setPointSize(11)
    font.setBold(False)
    font.setItalic(False)
    font.setWeight(9)
    self.buttonBox.setFont(font)
    self.buttonBox.setCursor(QtGui.QCursor(QtCore.Qt.PointingHandCursor))
    self.buttonBox.setStyleSheet("border-color: rgb(255, 255, 255);\n"
"font: 75 11pt \"Montserrat\";\n"
"background-color: rgb(0, 0, 0);\n"
"color: rgb(255, 255, 255);")
    self.buttonBox.setOrientation(QtCore.Qt.Horizontal)
    self.buttonBox.setStandardButtons(QtWidgets.QDialogButtonBox.Cancel|QtWidgets.QDialogButtonBox.Ok)
    self.buttonBox.setCenterButtons(True)
    self.buttonBox.setObjectName("buttonBox")
    
    self.textEdit = QtWidgets.QTextEdit(Dialog)
    self.textEdit.setGeometry(QtCore.QRect(20, 50, 301, 31))
    self.textEdit.setObjectName("textEdit")
    
    self.pushButton = QtWidgets.QPushButton(Dialog)
    self.pushButton.setGeometry(QtCore.QRect(330, 50, 131, 23))
    self.pushButton.setCursor(QtGui.QCursor(QtCore.Qt.PointingHandCursor))
    self.pushButton.setStyleSheet("color: rgb(255, 255, 255);\n"
"font: 75 14pt \"Montserrat\";")
    self.pushButton.setObjectName("pushButton")
    
    self.label = QtWidgets.QLabel(Dialog)
    self.label.setGeometry(QtCore.QRect(20, 10, 321, 31))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily("Montserrat")
    font.setPointSize(16)
    font.setBold(False)
    font.setItalic(False)
    font.setWeight(9)
    self.label.setFont(font)
    self.label.setStyleSheet("color: rgb(255, 255, 255);\n"
"font: 75 16pt \"Montserrat\";")
    self.label.setObjectName("label")

    self.retranslateUi(Dialog)
    self.buttonBox.accepted.connect(Dialog.accept) # type: ignore
    self.buttonBox.rejected.connect(Dialog.reject) # type: ignore
    QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(Dialog)

  def retranslateUi(self, Dialog):
    _translate = QtCore.QCoreApplication.translate
    Dialog.setWindowTitle(_translate("Dialog", "Importing file"))
    self.pushButton.setText(_translate("Dialog", "Browse"))
    self.label.setText(_translate("Dialog", "Convert objection to txt"))


# +++ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
class Dialog(QtWidgets.QDialog, Ui_Dialog):
  def __init__(self):
    super().__init__()
    
    self.setupUi(self)
    
    self.setWindowFlags(self.windowFlags() | QtCore.Qt.FramelessWindowHint)
    
    self.titleBar = TitleBar(self)
    
    layout = QtWidgets.QGridLayout(self)
    layout.setContentsMargins(10, 0, 10, 10) 
    layout.addWidget(self.titleBar, 1, 1, 1, 3)
    layout.addWidget(self.label, 2, 1, 1, 2)
    layout.addWidget(self.textEdit, 3, 1, 1, 2)
    layout.addWidget(self.pushButton, 3, 3)
    layout.addWidget(self.buttonBox, 4, 1, 1, 2)


if __name__ == "__main__":
  import sys
  
  app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
  w = Dialog()
  w.show()
  sys.exit(app.exec())
# +++ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  

q1442791_titleBar.py

from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets


class Ui_tbWidget(object):
  def setupUi(self, tbWidget):
    tbWidget.setObjectName("tbWidget")
    tbWidget.resize(600, 40)
    sizePolicy = QtWidgets.QSizePolicy(
      QtWidgets.QSizePolicy.Expanding, QtWidgets.QSizePolicy.Preferred)
    sizePolicy.setHorizontalStretch(0)
    sizePolicy.setVerticalStretch(0)
    sizePolicy.setHeightForWidth(tbWidget.sizePolicy().hasHeightForWidth())
    tbWidget.setSizePolicy(sizePolicy)
    tbWidget.setMinimumSize(QtCore.QSize(0, 40))
    tbWidget.setMaximumSize(QtCore.QSize(16777215, 40))

    self.verticalLayout = QtWidgets.QVBoxLayout(tbWidget)
    self.verticalLayout.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
    self.verticalLayout.setSpacing(0)
    self.verticalLayout.setObjectName("verticalLayout")

    self.tbWidget_2 = QtWidgets.QWidget(tbWidget)
    self.tbWidget_2.setMinimumSize(QtCore.QSize(0, 40))
    self.tbWidget_2.setMaximumSize(QtCore.QSize(16777215, 40))
    self.tbWidget_2.setStyleSheet("QWidget#tbWidget_2{\n"
                   "  background-color: #009688;\n"
                   "}")
    self.tbWidget_2.setObjectName("tbWidget_2")
    self.horizontalLayout_2 = QtWidgets.QHBoxLayout(self.tbWidget_2)
    self.horizontalLayout_2.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
    self.horizontalLayout_2.setSpacing(0)
    self.horizontalLayout_2.setObjectName("horizontalLayout_2")
    self.tbWidget_5 = QtWidgets.QWidget(self.tbWidget_2)
    self.tbWidget_5.setMinimumSize(QtCore.QSize(0, 40))
    self.tbWidget_5.setMaximumSize(QtCore.QSize(16777215, 40))
    self.tbWidget_5.setObjectName("tbWidget_5")
    self.verticalLayout_3 = QtWidgets.QVBoxLayout(self.tbWidget_5)
    self.verticalLayout_3.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
    self.verticalLayout_3.setSpacing(0)
    self.verticalLayout_3.setObjectName("verticalLayout_3")
    self.tbLabel_6 = QtWidgets.QLabel('Objection.lol', self.tbWidget_5,
                     alignment=QtCore.Qt.AlignCenter)
    self.tbLabel_6.setObjectName("tbLabel_6")
    self.tbLabel_6.setStyleSheet(
      "#tbLabel_6 {color: #FFFFFF; font-size: 22px;}")

    self.verticalLayout_3.addWidget(self.tbLabel_6)
    self.horizontalLayout_2.addWidget(self.tbWidget_5)
    self.tbWidget_3 = QtWidgets.QWidget(self.tbWidget_2)
    self.tbWidget_3.setMinimumSize(QtCore.QSize(90, 40))
    self.tbWidget_3.setMaximumSize(QtCore.QSize(90, 40))
    self.tbWidget_3.setStyleSheet("QPushButton{\n"
                   "  background-color:rgba(0, 0, 0, 0);\n"
                   "  color:rgb(255, 255, 255);\n"
                   "  border-radius:1px;\n"
                   "  font-size:18px;\n"

                   # ----> "  font-family:dripicons-v2;\n"            # <---- убрал

                   "}\n"
                   "QPushButton:hover{\n"
                   "  background-color:rgb(49, 48, 53);\n"
                   "}\n"
                   "QPushButton#closeButton:hover{\n"
                   "  background-color:rgb(232, 17, 35);\n"
                   "}\n"
                   "QPushButton:pressed{\n"
                   "  padding-top:5px;\n"
                   "  padding-left:5px;\n"
                   "}")
    self.tbWidget_3.setObjectName("tbWidget_3")
    self.gridLayout = QtWidgets.QGridLayout(self.tbWidget_3)
    self.gridLayout.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
    self.gridLayout.setSpacing(0)
    self.gridLayout.setObjectName("gridLayout")

    self.closeButton = QtWidgets.QPushButton(self.tbWidget_3)

    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily("Webdings")
    self.closeButton.setFont(font)

    self.closeButton.setMinimumSize(QtCore.QSize(30, 30))
    self.closeButton.setMaximumSize(QtCore.QSize(30, 30))
    self.closeButton.setObjectName("closeButton")
    self.gridLayout.addWidget(self.closeButton, 0, 2, 1, 1)

    self.buttonMaximum = QtWidgets.QPushButton(self.tbWidget_3)
    self.buttonMaximum.setMinimumSize(QtCore.QSize(30, 30))
    self.buttonMaximum.setMaximumSize(QtCore.QSize(30, 30))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily("Webdings")
    self.buttonMaximum.setFont(font)
    self.buttonMaximum.setObjectName("buttonMaximum")
    self.gridLayout.addWidget(self.buttonMaximum, 0, 1, 1, 1)

    self.buttonNormal = QtWidgets.QPushButton(self.tbWidget_3)
    self.buttonNormal.setMinimumSize(QtCore.QSize(30, 30))
    self.buttonNormal.setMaximumSize(QtCore.QSize(30, 30))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily("Webdings")
    self.buttonNormal.setFont(font)
    self.buttonNormal.setObjectName("buttonNormal")
    self.gridLayout.addWidget(self.buttonNormal, 0, 1, 1, 1)

    self.buttonMinimum = QtWidgets.QPushButton(self.tbWidget_3)
    self.buttonMinimum.setMinimumSize(QtCore.QSize(30, 30))
    self.buttonMinimum.setMaximumSize(QtCore.QSize(30, 30))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily("Webdings")
    self.buttonMinimum.setFont(font)
    self.buttonMinimum.setObjectName("buttonMinimum") # buttonMinimum tbPushButton
    self.gridLayout.addWidget(self.buttonMinimum, 0, 0, 1, 1)

    self.horizontalLayout_2.addWidget(self.tbWidget_3)
    self.verticalLayout.addWidget(self.tbWidget_2)

    self.retranslateUi(tbWidget)
    QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(tbWidget)

  def retranslateUi(self, tbWidget):
    _translate = QtCore.QCoreApplication.translate
    tbWidget.setWindowTitle(_translate("tbWidget", "Form"))
    self.buttonMinimum.setText(_translate("tbWidget", "0"))
    self.closeButton.setText(_translate("tbWidget", "r"))
    self.buttonMaximum.setText(_translate("tbWidget", "1"))
    self.buttonNormal.setText(_translate("tbWidget", "2")) # +++


class TitleBar(QtWidgets.QWidget, Ui_tbWidget):
  def __init__(self, parent=None):
    super(TitleBar, self).__init__(parent)

    self.setupUi(self)
    
    self.mPos = None                         # +++

    self.buttonNormal.setVisible(False)
    self.parent = parent 
    self.buttonMinimum.setFocusPolicy(QtCore.Qt.NoFocus)
    self.buttonMaximum.setFocusPolicy(QtCore.Qt.NoFocus)
    self.buttonNormal.setFocusPolicy(QtCore.Qt.NoFocus)
    self.closeButton.setFocusPolicy(QtCore.Qt.NoFocus)

    self.buttonMinimum.clicked.connect(self.parent.showMinimized)
    self.buttonMaximum.clicked.connect(self.parent.showMaximized)
    self.buttonNormal.clicked.connect(self.parent.showNormal)
    self.closeButton.clicked.connect(self.parent.close)

    self.parent.installEventFilter(self)

  def eventFilter(self, target, event):
    if isinstance(event, QtGui.QWindowStateChangeEvent):
      if self.parent.isVisible() and not self.parent.isMinimized():
        # Скрыть кнопку максимизации, если ток максимален
        self.buttonMaximum.setVisible(not self.parent.isMaximized())
        self.buttonNormal.setVisible(self.parent.isMaximized())
    return super(TitleBar, self).eventFilter(target, event)
    
# +++ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
  def mousePressEvent(self, event):
    if event.button() == QtCore.Qt.LeftButton:
      self.mPos = event.pos()    

  def mouseReleaseEvent(self, event):
    self.mPos = None

  def mouseMoveEvent(self, event):
    if self.parent.isMaximized():
      return
    if event.buttons() == QtCore.Qt.LeftButton and self.mPos:
      pos = event.pos() - self.mPos
      self.parent.move(self.parent.pos() + pos)
# +++ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  

введите сюда описание изображения

Ваш ответ

Нажимая на кнопку «Отправить ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями использования и подтверждаете, что прочитали и поняли наши политику конфиденциальности и нормы поведения.

Всё ещё ищете ответ? Посмотрите другие вопросы с метками или задайте свой вопрос.