1

Мой основной код:

from PyQt5.QtCore import *
from PyQt5.QtWidgets import *
from PyQt5.QtGui import *
from PyQt5.QtWebEngineWidgets import *
from PyQt5.QtPrintSupport import *
from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets

import os
import sys


class MainWindow(QMainWindow):
  def __init__(self, *args, **kwargs):
    super(MainWindow, self).__init__(*args, **kwargs)

    self.browser = QWebEngineView()
    self.browser.setUrl(QUrl("https://objection.lol"))
    self.browser.loadFinished.connect(self.update_title)
    self.setCentralWidget(self.browser)
    self.setWindowFlags(QtCore.Qt.WindowStaysOnTopHint | QtCore.Qt.FramelessWindowHint)
    self.show()
    self.setWindowIcon(QIcon('objection.png'))
    
  def update_title(self):
    title = self.browser.page().title()
    self.setWindowTitle(title)


app = QApplication(sys.argv)
app.setApplicationName("objection.lol")
app.setOrganizationName("objection.lol")
app.setOrganizationDomain("objection.lol")

window = MainWindow()

app.exec_()

Мой код titlebar:

from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets


class Ui_tbWidget(object):
  def setupUi(self, tbWidget):
    tbWidget.setObjectName("tbWidget")
    tbWidget.resize(600, 40)
    sizePolicy = QtWidgets.QSizePolicy(QtWidgets.QSizePolicy.Expanding, QtWidgets.QSizePolicy.Preferred)
    sizePolicy.setHorizontalStretch(0)
    sizePolicy.setVerticalStretch(0)
    sizePolicy.setHeightForWidth(tbWidget.sizePolicy().hasHeightForWidth())
    tbWidget.setSizePolicy(sizePolicy)
    tbWidget.setMinimumSize(QtCore.QSize(0, 40))
    tbWidget.setMaximumSize(QtCore.QSize(16777215, 40))
    self.verticalLayout = QtWidgets.QVBoxLayout(tbWidget)
    self.verticalLayout.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
    self.verticalLayout.setSpacing(0)
    self.verticalLayout.setObjectName("verticalLayout")
    self.tbWidget_2 = QtWidgets.QWidget(tbWidget)
    self.tbWidget_2.setMinimumSize(QtCore.QSize(0, 40))
    self.tbWidget_2.setMaximumSize(QtCore.QSize(16777215, 40))
    self.tbWidget_2.setStyleSheet("QWidget#tbWidget_2{\n"
"  background-color:rgb(12, 11, 16);\n"
"}")
    self.tbWidget_2.setObjectName("tbWidget_2")
    self.horizontalLayout_2 = QtWidgets.QHBoxLayout(self.tbWidget_2)
    self.horizontalLayout_2.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
    self.horizontalLayout_2.setSpacing(0)
    self.horizontalLayout_2.setObjectName("horizontalLayout_2")
    self.tbWidget_5 = QtWidgets.QWidget(self.tbWidget_2)
    self.tbWidget_5.setMinimumSize(QtCore.QSize(0, 40))
    self.tbWidget_5.setMaximumSize(QtCore.QSize(16777215, 40))
    self.tbWidget_5.setObjectName("tbWidget_5")
    self.verticalLayout_3 = QtWidgets.QVBoxLayout(self.tbWidget_5)
    self.verticalLayout_3.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
    self.verticalLayout_3.setSpacing(0)
    self.verticalLayout_3.setObjectName("verticalLayout_3")
    self.tbLabel_6 = MovableLabel(self.tbWidget_5)
    self.tbLabel_6.setMinimumSize(QtCore.QSize(0, 5))
    self.tbLabel_6.setMaximumSize(QtCore.QSize(16777215, 5))
    self.tbLabel_6.setText("")
    self.tbLabel_6.setObjectName("tbLabel_6")
    self.verticalLayout_3.addWidget(self.tbLabel_6)
    self.horizontalLayout_2.addWidget(self.tbWidget_5)
    self.tbWidget_3 = QtWidgets.QWidget(self.tbWidget_2)
    self.tbWidget_3.setMinimumSize(QtCore.QSize(90, 40))
    self.tbWidget_3.setMaximumSize(QtCore.QSize(90, 40))
    self.tbWidget_3.setStyleSheet("QPushButton{\n"
"  background-color:rgba(0, 0, 0, 0);\n"
"  color:rgb(255, 255, 255);\n"
"  border-radius:1px;\n"
"  font-size:18px;\n"
"  font-family:dripicons-v2;\n"
"}\n"
"QPushButton:hover{\n"
"  background-color:rgb(49, 48, 53);\n"
"}\n"
"QPushButton#tbPushButton_3:hover{\n"
"  background-color:rgb(232, 17, 35);\n"
"}\n"
"QPushButton:pressed{\n"
"  padding-top:5px;\n"
"  padding-left:5px;\n"
"}")
    self.tbWidget_3.setObjectName("tbWidget_3")
    self.gridLayout = QtWidgets.QGridLayout(self.tbWidget_3)
    self.gridLayout.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
    self.gridLayout.setSpacing(0)
    self.gridLayout.setObjectName("gridLayout")
    self.tbPushButton_3 = QtWidgets.QPushButton(self.tbWidget_3)
    self.tbPushButton_3.setMinimumSize(QtCore.QSize(30, 30))
    self.tbPushButton_3.setMaximumSize(QtCore.QSize(30, 30))
    self.tbPushButton_3.setObjectName("tbPushButton_3")
    self.gridLayout.addWidget(self.tbPushButton_3, 0, 2, 1, 1)
    self.tbPushButton_2 = QtWidgets.QPushButton(self.tbWidget_3)
    self.tbPushButton_2.setMinimumSize(QtCore.QSize(30, 30))
    self.tbPushButton_2.setMaximumSize(QtCore.QSize(30, 30))
    self.tbPushButton_2.setStyleSheet("font-size:13px;")
    self.tbPushButton_2.setCheckable(True)
    self.tbPushButton_2.setObjectName("tbPushButton_2")
    self.gridLayout.addWidget(self.tbPushButton_2, 0, 1, 1, 1)
    self.tbPushButton = QtWidgets.QPushButton(self.tbWidget_3)
    self.tbPushButton.setMinimumSize(QtCore.QSize(30, 30))
    self.tbPushButton.setMaximumSize(QtCore.QSize(30, 30))
    self.tbPushButton.setObjectName("tbPushButton")
    self.gridLayout.addWidget(self.tbPushButton, 0, 0, 1, 1)
    self.tbLabel = MovableLabel(self.tbWidget_3)
    self.tbLabel.setMinimumSize(QtCore.QSize(0, 10))
    self.tbLabel.setMaximumSize(QtCore.QSize(16777215, 10))
    self.tbLabel.setText("")
    self.tbLabel.setObjectName("tbLabel")
    self.gridLayout.addWidget(self.tbLabel, 1, 0, 1, 3)
    self.horizontalLayout_2.addWidget(self.tbWidget_3)
    self.verticalLayout.addWidget(self.tbWidget_2)

    self.retranslateUi(tbWidget)
    QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(tbWidget)

  def retranslateUi(self, tbWidget):
    _translate = QtCore.QCoreApplication.translate
    tbWidget.setWindowTitle(_translate("tbWidget", "Form"))
    self.tbPushButton_3.setText(_translate("tbWidget", "╳"))
    self.tbPushButton_2.setText(_translate("tbWidget", ""))

мне нужно, чтобы за место обычной title bar

обычная title bar

была моя: моя title bar

Помогите пожалуйста!

1 ответ 1

1

Попробуйте так:

from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets
from PyQt5.QtWebEngineWidgets import QWebEngineView
from PyQt5.Qt import *


class Ui_tbWidget(object):
  def setupUi(self, tbWidget):
    tbWidget.setObjectName("tbWidget")
    tbWidget.resize(600, 40)
    sizePolicy = QtWidgets.QSizePolicy(QtWidgets.QSizePolicy.Expanding, QtWidgets.QSizePolicy.Preferred)
    sizePolicy.setHorizontalStretch(0)
    sizePolicy.setVerticalStretch(0)
    sizePolicy.setHeightForWidth(tbWidget.sizePolicy().hasHeightForWidth())
    tbWidget.setSizePolicy(sizePolicy)
    tbWidget.setMinimumSize(QtCore.QSize(0, 40))
    tbWidget.setMaximumSize(QtCore.QSize(16777215, 40))
    
    self.verticalLayout = QtWidgets.QVBoxLayout(tbWidget)
    self.verticalLayout.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
    self.verticalLayout.setSpacing(0)
    self.verticalLayout.setObjectName("verticalLayout")
    
    self.tbWidget_2 = QtWidgets.QWidget(tbWidget)
    self.tbWidget_2.setMinimumSize(QtCore.QSize(0, 40))
    self.tbWidget_2.setMaximumSize(QtCore.QSize(16777215, 40))
    self.tbWidget_2.setStyleSheet("QWidget#tbWidget_2{\n"
"  background-color: #3FA796;\n"
"}")
    self.tbWidget_2.setObjectName("tbWidget_2")
    self.horizontalLayout_2 = QtWidgets.QHBoxLayout(self.tbWidget_2)
    self.horizontalLayout_2.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
    self.horizontalLayout_2.setSpacing(0)
    self.horizontalLayout_2.setObjectName("horizontalLayout_2")
    self.tbWidget_5 = QtWidgets.QWidget(self.tbWidget_2)
    self.tbWidget_5.setMinimumSize(QtCore.QSize(0, 40))
    self.tbWidget_5.setMaximumSize(QtCore.QSize(16777215, 40))
    self.tbWidget_5.setObjectName("tbWidget_5")
    self.verticalLayout_3 = QtWidgets.QVBoxLayout(self.tbWidget_5)
    self.verticalLayout_3.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
    self.verticalLayout_3.setSpacing(0)
    self.verticalLayout_3.setObjectName("verticalLayout_3")
# ??? ----------------------> vvvvvvvvvvvv
# ???    self.tbLabel_6 = MovableLabel(self.tbWidget_5)
    self.tbLabel_6 = QtWidgets.QLabel('tbLabel_6', self.tbWidget_5,
      alignment=QtCore.Qt.AlignCenter)    
#    self.tbLabel_6.setMinimumSize(QtCore.QSize(0, 5))
#    self.tbLabel_6.setMaximumSize(QtCore.QSize(16777215, 5))
#    self.tbLabel_6.setText("")
    self.tbLabel_6.setObjectName("tbLabel_6")
    self.tbLabel_6.setStyleSheet(
      "#tbLabel_6 {color: #FEC260; font-size: 22px;}")
    
    self.verticalLayout_3.addWidget(self.tbLabel_6)
    self.horizontalLayout_2.addWidget(self.tbWidget_5)
    self.tbWidget_3 = QtWidgets.QWidget(self.tbWidget_2)
    self.tbWidget_3.setMinimumSize(QtCore.QSize(90, 40))
    self.tbWidget_3.setMaximumSize(QtCore.QSize(90, 40))
    self.tbWidget_3.setStyleSheet("QPushButton{\n"
"  background-color:rgba(0, 0, 0, 0);\n"
"  color:rgb(255, 255, 255);\n"
"  border-radius:1px;\n"
"  font-size:18px;\n"
"  font-family:dripicons-v2;\n"
"}\n"
"QPushButton:hover{\n"
"  background-color:rgb(49, 48, 53);\n"
"}\n"
"QPushButton#tbPushButton_3:hover{\n"
"  background-color:rgb(232, 17, 35);\n"
"}\n"
"QPushButton:pressed{\n"
"  padding-top:5px;\n"
"  padding-left:5px;\n"
"}")
    self.tbWidget_3.setObjectName("tbWidget_3")
    self.gridLayout = QtWidgets.QGridLayout(self.tbWidget_3)
    self.gridLayout.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
    self.gridLayout.setSpacing(0)
    self.gridLayout.setObjectName("gridLayout")
    self.tbPushButton_3 = QtWidgets.QPushButton(self.tbWidget_3)
    self.tbPushButton_3.setMinimumSize(QtCore.QSize(30, 30))
    self.tbPushButton_3.setMaximumSize(QtCore.QSize(30, 30))
    self.tbPushButton_3.setObjectName("tbPushButton_3")
    self.gridLayout.addWidget(self.tbPushButton_3, 0, 2, 1, 1)
    self.tbPushButton_2 = QtWidgets.QPushButton(self.tbWidget_3)
    self.tbPushButton_2.setMinimumSize(QtCore.QSize(30, 30))
    self.tbPushButton_2.setMaximumSize(QtCore.QSize(30, 30))
    self.tbPushButton_2.setStyleSheet("font-size:13px;")
    self.tbPushButton_2.setCheckable(True)
    self.tbPushButton_2.setObjectName("tbPushButton_2")
    self.gridLayout.addWidget(self.tbPushButton_2, 0, 1, 1, 1)
    self.tbPushButton = QtWidgets.QPushButton(self.tbWidget_3)
    self.tbPushButton.setMinimumSize(QtCore.QSize(30, 30))
    self.tbPushButton.setMaximumSize(QtCore.QSize(30, 30))
    self.tbPushButton.setObjectName("tbPushButton")
    self.gridLayout.addWidget(self.tbPushButton, 0, 0, 1, 1)
    
    ''' ???
# ???    self.tbLabel = MovableLabel(self.tbWidget_3)
    self.tbLabel = QtWidgets.QLabel('tbLabel', self.tbWidget_3)     
    
    self.tbLabel.setMinimumSize(QtCore.QSize(0, 10))
    self.tbLabel.setMaximumSize(QtCore.QSize(16777215, 10))
#    self.tbLabel.setText("")
    self.tbLabel.setObjectName("tbLabel")
    self.gridLayout.addWidget(self.tbLabel, 1, 0, 1, 3)
    '''
    
    self.horizontalLayout_2.addWidget(self.tbWidget_3)
    self.verticalLayout.addWidget(self.tbWidget_2)

    self.retranslateUi(tbWidget)
    QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(tbWidget)

  def retranslateUi(self, tbWidget):
    _translate = QtCore.QCoreApplication.translate
    tbWidget.setWindowTitle(_translate("tbWidget", "Form"))
    self.tbPushButton_3.setText(_translate("tbWidget", "╳"))
    self.tbPushButton_2.setText(_translate("tbWidget", ""))
    
# +++ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
class TitleBar(QtWidgets.QWidget, Ui_tbWidget):
  def __init__(self):
    super().__init__()
    self.setupUi(self)
# +++ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 
 
class MainWindow(QtWidgets.QMainWindow):
  def __init__(self, *args, **kwargs):
    super(MainWindow, self).__init__(*args, **kwargs)
    
    self.centralwidget = QtWidgets.QWidget()           # +++
    self.centralwidget.setObjectName("centralwidget")
    self.setCentralWidget(self.centralwidget)          # +++

    self.browser = QWebEngineView()
    self.browser.setUrl(QUrl("https://objection.lol"))
    self.browser.loadFinished.connect(self.update_title)
#-    self.setCentralWidget(self.browser)

    self.setWindowFlags(QtCore.Qt.WindowStaysOnTopHint | QtCore.Qt.FramelessWindowHint)
    self.setWindowIcon(QIcon('objection.png'))
# !!! +++
    self.titleBar = TitleBar()                  # !!! +++
    
    layout = QtWidgets.QVBoxLayout(self.centralwidget)      # +++
    layout.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)            # +++
    layout.setSpacing(0)                     # +++
    layout.addWidget(self.titleBar)               # +++
    layout.addWidget(self.browser)                # +++
    
  def update_title(self):
    title = self.browser.page().title()
    self.setWindowTitle(title)


if __name__ == "__main__":
  import sys
  app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
  w = MainWindow()
  w.show()
  sys.exit(app.exec())

введите сюда описание изображения

3
 • проблема в том, что его никак не передвинуть, пусть и решение правильное, если есть возможность, помогите.
  – Alord
  16 авг 2022 в 13:50
 • @Alord если у вас есть другие проблемы - задайте новый вопрос и вам обязательно помогут.
  – S. Nick
  16 авг 2022 в 14:16
 • хорошо... спасибо @S. Nick
  – Alord
  16 авг 2022 в 14:18

Ваш ответ

Нажимая на кнопку «Отправить ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями использования и подтверждаете, что прочитали и поняли наши политику конфиденциальности и нормы поведения.

Всё ещё ищете ответ? Посмотрите другие вопросы с метками или задайте свой вопрос.