1

Как сделать чтобы после нажатия на клавишу 'продолжить' в ОКНЕ1, я переходил на ОКНО2.

А при нажатии на клавишу 'вернуться' в ОКНЕ2, я переходил на ОКНО1 и при нажатии на клавишу 'продолжить' в ОКНЕ2, я переходил на ОКНО3.

А при нажатии на клавишу 'вернуться' в ОКНЕ3, я переходил на ОКНО2

ОКНО1

from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets


class Ui_Window1(object):
  def setupUi(self, Window1):
    Window1.setObjectName('Window1')
    Window1.resize(450, 800)
    Window1.setWindowTitle(' ')
    icon = QtGui.QIcon()
    icon.addPixmap(QtGui.QPixmap('icon.png'), QtGui.QIcon.Normal, QtGui.QIcon.Off)
    Window1.setWindowIcon(icon)
    Window1.setStyleSheet('background-color: #2c2c39')
    self.Main1 = QtWidgets.QWidget(Window1)
    self.Main1.setObjectName('Main1')
    
    self.text_1 = QtWidgets.QLabel(self.Main1)
    self.text_1.setGeometry(QtCore.QRect(0, 0, 450, 60))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily('Montserrat')
    font.setPointSize(12)
    font.setBold(True)
    font.setWeight(75)
    self.text_1.setFont(font)
    self.text_1.setStyleSheet('background-color: #edf3c8;\n'
'border:2px solid#d9c7b4;\n'
'color:#000000')
    self.text_1.setScaledContents(False)
    self.text_1.setAlignment(QtCore.Qt.AlignCenter)
    self.text_1.setWordWrap(False)
    self.text_1.setOpenExternalLinks(False)
    self.text_1.setObjectName('text_1')

    self.input_amount_1 = QtWidgets.QLineEdit(self.Main1)
    self.input_amount_1.setGeometry(QtCore.QRect(0, 58, 450, 40))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily('Montserrat')
    font.setPointSize(12)
    font.setBold(True)
    font.setWeight(75)
    self.input_amount_1.setFont(font)
    self.input_amount_1.setStyleSheet('background-color: #edf3c8;\n'
'border:2px solid#d9c7b4;\n'
'color:#000000')
    self.input_amount_1.setAlignment(QtCore.Qt.AlignCenter)
    self.input_amount_1.setObjectName('input_amount_1')

    self.but_1 = QtWidgets.QPushButton(self.Main1)
    self.but_1.setGeometry(QtCore.QRect(0, 740, 450, 60))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily('Montserrat')
    font.setPointSize(14)
    self.but_1.setFont(font)
    self.but_1.setStyleSheet('QPushButton {\n'
'  color: #ffffff;\n'
'  background-color: #7f6a62;\n'
'  border-radius: 0;\n'
'}\n'
'\n'
'')
    self.but_1.setObjectName('but_1')

    Window1.setCentralWidget(self.Main1)


    self.retranslateUi(Window1)
    QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(Window1)
    
    #ПРОДОЛЖИТЬ
    self.but_1.clicked.connect(self.proceed_1)

  def retranslateUi(self, Window1):
    _translate = QtCore.QCoreApplication.translate
    self.but_1.setText(_translate('Window1', 'ПРОДОЛЖИТЬ'))
    self.text_1.setText(_translate('Window1', 'ОКНО 1'))
  
  #ПРОДОЛЖИТЬ
  def proceed_1(self):
    pass


if __name__ == '__main__':
  import sys
  app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
  Window1 = QtWidgets.QMainWindow()
  ui = Ui_Window1()
  ui.setupUi(Window1)
  Window1.show()
  #QtCore.QTimer.singleShot(0, Window1.close)
  sys.exit(app.exec_())

ОКНО2

from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets


class Ui_Window2(object):
  def setupUi(self, Window2):
    Window2.setObjectName('Window2')
    Window2.resize(450, 800)
    Window2.setWindowTitle(' ')
    icon = QtGui.QIcon()
    icon.addPixmap(QtGui.QPixmap('icon.png'), QtGui.QIcon.Normal, QtGui.QIcon.Off)
    Window2.setWindowIcon(icon)
    Window2.setStyleSheet('background-color: #2c2c39')
    self.Main2 = QtWidgets.QWidget(Window2)
    self.Main2.setObjectName('Main2')

    self.text_2 = QtWidgets.QLabel(self.Main2)
    self.text_2.setGeometry(QtCore.QRect(0, 0, 450, 60))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily('Montserrat')
    font.setPointSize(12)
    font.setBold(True)
    font.setWeight(75)
    self.text_2.setFont(font)
    self.text_2.setStyleSheet('background-color: #edf3c8;\n'
'border:2px solid#d9c7b4;\n'
'color:#000000')
    self.text_2.setScaledContents(False)
    self.text_2.setAlignment(QtCore.Qt.AlignCenter)
    self.text_2.setWordWrap(False)
    self.text_2.setOpenExternalLinks(False)
    self.text_2.setObjectName('text_2')

    self.input_amount_2 = QtWidgets.QLineEdit(self.Main2)
    self.input_amount_2.setGeometry(QtCore.QRect(0, 58, 450, 40))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily('Montserrat')
    font.setPointSize(12)
    font.setBold(True)
    font.setWeight(75)
    self.input_amount_2.setFont(font)
    self.input_amount_2.setStyleSheet('background-color: #edf3c8;\n'
'border:2px solid#d9c7b4;\n'
'color:#000000')
    self.input_amount_2.setAlignment(QtCore.Qt.AlignCenter)
    self.input_amount_2.setObjectName('input_amount_2')

    self.but_2 = QtWidgets.QPushButton(self.Main2)
    self.but_2.setGeometry(QtCore.QRect(0, 740, 225, 60))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily('Montserrat')
    font.setPointSize(12)
    self.but_2.setFont(font)
    self.but_2.setStyleSheet('QPushButton {\n'
'  color: #ffffff;\n'
'  background-color: #7f6a62;\n'
'  border-radius: 0;\n'
'}\n'
'\n'
'')
    self.but_2.setObjectName('but_2')

    self.but_3 = QtWidgets.QPushButton(self.Main2)
    self.but_3.setGeometry(QtCore.QRect(225, 740, 225, 60))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily('Montserrat')
    font.setPointSize(14)
    self.but_3.setFont(font)
    self.but_3.setStyleSheet('QPushButton {\n'
'  color: #ffffff;\n'
'  background-color: #7f6a62;\n'
'  border-radius: 0;\n'
'}\n'
'\n'
'')
    self.but_3.setObjectName('but_3')

    
    Window2.setCentralWidget(self.Main2)

    self.retranslateUi(Window2)
    QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(Window2)

    #ВЕРНУТЬСЯ
    self.but_2.clicked.connect(self.return_1)

    #ПРОДОЛЖИТЬ
    self.but_3.clicked.connect(self.proceed_2)

  def retranslateUi(self, Window2):
    _translate = QtCore.QCoreApplication.translate
    self.but_2.setText(_translate('Window2', 'ВЕРНУТЬСЯ'))
    self.text_2.setText(_translate('Window2', 'ОКНО 2'))
    self.but_3.setText(_translate('Window2', 'ПРОДОЛЖИТЬ'))

  #ВЕРНУТЬСЯ
  def return_1(self):
    pass

  #ПРОДОЛЖИТЬ
  def proceed_2(self):
    pass


if __name__ == '__main__':
  import sys
  app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
  Window2 = QtWidgets.QMainWindow()
  ui = Ui_Window2()
  ui.setupUi(Window2)
  Window2.show()
  sys.exit(app.exec_())

ОКНО3

from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets


class Ui_Window3(object):
  def setupUi(self, Window3):
    Window3.setObjectName('Window3')
    Window3.resize(450, 800)
    Window3.setWindowTitle(' ')
    icon = QtGui.QIcon()
    icon.addPixmap(QtGui.QPixmap('icon.png'), QtGui.QIcon.Normal, QtGui.QIcon.Off)
    Window3.setWindowIcon(icon)
    Window3.setStyleSheet('background-color: #2c2c39')
    self.Main3 = QtWidgets.QWidget(Window3)
    self.Main3.setObjectName('Main3')
    
    self.text_3 = QtWidgets.QLabel(self.Main3)
    self.text_3.setGeometry(QtCore.QRect(0, 0, 450, 60))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily('Montserrat')
    font.setPointSize(12)
    font.setBold(True)
    font.setWeight(75)
    self.text_3.setFont(font)
    self.text_3.setStyleSheet('background-color: #edf3c8;\n'
'border:2px solid#d9c7b4;\n'
'color:#000000')
    self.text_3.setScaledContents(False)
    self.text_3.setAlignment(QtCore.Qt.AlignCenter)
    self.text_3.setWordWrap(False)
    self.text_3.setOpenExternalLinks(False)
    self.text_3.setObjectName('text_3')

    self.input_amount_3 = QtWidgets.QLineEdit(self.Main3)
    self.input_amount_3.setGeometry(QtCore.QRect(0, 58, 450, 40))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily('Montserrat')
    font.setPointSize(14)
    font.setBold(True)
    font.setWeight(75)
    self.input_amount_3.setFont(font)
    self.input_amount_3.setStyleSheet('background-color: #edf3c8;\n'
'border:2px solid#d9c7b4;\n'
'color:#000000')
    self.input_amount_3.setAlignment(QtCore.Qt.AlignCenter)
    self.input_amount_3.setObjectName('input_amount_3')

    self.but_4 = QtWidgets.QPushButton(self.Main3)
    self.but_4.setGeometry(QtCore.QRect(0, 740, 450, 60))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily('Montserrat')
    font.setPointSize(14)
    self.but_4.setFont(font)
    self.but_4.setStyleSheet('QPushButton {\n'
'  color: #ffffff;\n'
'  background-color: #7f6a62;\n'
'  border-radius: 0;\n'
'}\n'
'\n'
'')
    self.but_4.setObjectName('but_4')

    Window3.setCentralWidget(self.Main3)

    self.retranslateUi(Window3)
    QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(Window3)

    #ВЕРНУТЬСЯ
    self.but_4.clicked.connect(self.return_2)

  def retranslateUi(self, Window3):
    _translate = QtCore.QCoreApplication.translate
    self.but_4.setText(_translate('Window3', 'ВЕРНУТЬСЯ'))
    self.text_3.setText(_translate('Window3', 'ОКНО 3'))

  #ВЕРНУТЬСЯ
  def return_2(self):
    pass


if __name__ == '__main__':
  import sys
  app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
  Window3 = QtWidgets.QMainWindow()
  ui = Ui_Window3()
  ui.setupUi(Window3)
  Window3.show()
  sys.exit(app.exec_())
2
 • 1
  assert, а зачем вы удалили предыдущий вопрос? Я потратил какое-то время чтобы ответить вам и что?
  – S. Nick
  9 ноя 2021 в 18:49
 • Я не корректно задал вопрос и не уточнил желаемый результат, не оканьчательно разобрался в решении, вопрос неоднократно подвергался редактированию заграмоздив тем самым вопрос, ошибочно посчитал что будет уместние задать вопрос заново с новой фармулировкой. Прошу прощения за то что так относятся к вам и к вашему времени
  – aqua
  9 ноя 2021 в 19:08

1 ответ 1

1

НИКОГДА НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ код, сгенерированный Qt Designer, НИКОГДА.

Создайте другой класс, который наследуется от соответствующего виджета, и используйте созданный класс для его заполнения.

from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets


# ОКНО1
class Ui_Window1(object):
  def setupUi(self, Window1):
    Window1.setObjectName('Window1')
    Window1.resize(450, 800)
    Window1.setWindowTitle(' ')
    icon = QtGui.QIcon()
    icon.addPixmap(QtGui.QPixmap('icon.png'), QtGui.QIcon.Normal, QtGui.QIcon.Off)
    Window1.setWindowIcon(icon)
    Window1.setStyleSheet('background-color: #2c2c39')
    self.Main1 = QtWidgets.QWidget(Window1)
    self.Main1.setObjectName('Main1')
    
    self.text_1 = QtWidgets.QLabel(self.Main1)
    self.text_1.setGeometry(QtCore.QRect(0, 0, 450, 60))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily('Montserrat')
    font.setPointSize(12)
    font.setBold(True)
    font.setWeight(75)
    self.text_1.setFont(font)
    self.text_1.setStyleSheet('background-color: #edf3c8;\n'
'border:2px solid#d9c7b4;\n'
'color:#000000')
    self.text_1.setScaledContents(False)
    self.text_1.setAlignment(QtCore.Qt.AlignCenter)
    self.text_1.setWordWrap(False)
    self.text_1.setOpenExternalLinks(False)
    self.text_1.setObjectName('text_1')

    self.input_amount_1 = QtWidgets.QLineEdit(self.Main1)
    self.input_amount_1.setGeometry(QtCore.QRect(0, 58, 450, 40))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily('Montserrat')
    font.setPointSize(12)
    font.setBold(True)
    font.setWeight(75)
    self.input_amount_1.setFont(font)
    self.input_amount_1.setStyleSheet('background-color: #edf3c8;\n'
'border:2px solid#d9c7b4;\n'
'color:#000000')
    self.input_amount_1.setAlignment(QtCore.Qt.AlignCenter)
    self.input_amount_1.setObjectName('input_amount_1')

    self.but_1 = QtWidgets.QPushButton(self.Main1)
#                       740
    self.but_1.setGeometry(QtCore.QRect(0, 580, 450, 60))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily('Montserrat')
    font.setPointSize(14)
    self.but_1.setFont(font)
    self.but_1.setStyleSheet('QPushButton {\n'
'  color: #ffffff;\n'
'  background-color: #7f6a62;\n'
'  border-radius: 0;\n'
'}\n'
'\n'
'')
    self.but_1.setObjectName('but_1')

    Window1.setCentralWidget(self.Main1)


    self.retranslateUi(Window1)
    QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(Window1)
    
  def retranslateUi(self, Window1):
    _translate = QtCore.QCoreApplication.translate
    self.but_1.setText(_translate('Window1', 'ПРОДОЛЖИТЬ'))
    self.text_1.setText(_translate('Window1', 'ОКНО 1'))


class Ui_Window2(object):
  def setupUi(self, Window2):
    Window2.setObjectName('Window2')
    Window2.resize(450, 800)
    Window2.setWindowTitle(' ')
    icon = QtGui.QIcon()
    icon.addPixmap(QtGui.QPixmap('icon.png'), QtGui.QIcon.Normal, QtGui.QIcon.Off)
    Window2.setWindowIcon(icon)
    Window2.setStyleSheet('background-color: #2c2c39')
    self.Main2 = QtWidgets.QWidget(Window2)
    self.Main2.setObjectName('Main2')

    self.text_2 = QtWidgets.QLabel(self.Main2)
    self.text_2.setGeometry(QtCore.QRect(0, 0, 450, 60))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily('Montserrat')
    font.setPointSize(12)
    font.setBold(True)
    font.setWeight(75)
    self.text_2.setFont(font)
    self.text_2.setStyleSheet('background-color: #edf3c8;\n'
'border:2px solid#d9c7b4;\n'
'color:#000000')
    self.text_2.setScaledContents(False)
    self.text_2.setAlignment(QtCore.Qt.AlignCenter)
    self.text_2.setWordWrap(False)
    self.text_2.setOpenExternalLinks(False)
    self.text_2.setObjectName('text_2')

    self.input_amount_2 = QtWidgets.QLineEdit(self.Main2)
    self.input_amount_2.setGeometry(QtCore.QRect(0, 58, 450, 40))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily('Montserrat')
    font.setPointSize(12)
    font.setBold(True)
    font.setWeight(75)
    self.input_amount_2.setFont(font)
    self.input_amount_2.setStyleSheet('background-color: #edf3c8;\n'
'border:2px solid#d9c7b4;\n'
'color:#000000')
    self.input_amount_2.setAlignment(QtCore.Qt.AlignCenter)
    self.input_amount_2.setObjectName('input_amount_2')

    self.but_2 = QtWidgets.QPushButton(self.Main2)
    self.but_2.setGeometry(QtCore.QRect(0, 580, 225, 60))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily('Montserrat')
    font.setPointSize(12)
    self.but_2.setFont(font)
    self.but_2.setStyleSheet('QPushButton {\n'
'  color: #ffffff;\n'
'  background-color: #7f6a62;\n'
'  border-radius: 0;\n'
'}\n'
'\n'
'')
    self.but_2.setObjectName('but_2')

    self.but_3 = QtWidgets.QPushButton(self.Main2)
    self.but_3.setGeometry(QtCore.QRect(225, 580, 225, 60))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily('Montserrat')
    font.setPointSize(14)
    self.but_3.setFont(font)
    self.but_3.setStyleSheet('QPushButton {\n'
'  color: #ffffff;\n'
'  background-color: #7f6a62;\n'
'  border-radius: 0;\n'
'}\n'
'\n'
'')
    self.but_3.setObjectName('but_3')

    
    Window2.setCentralWidget(self.Main2)

    self.retranslateUi(Window2)
    QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(Window2)

  def retranslateUi(self, Window2):
    _translate = QtCore.QCoreApplication.translate
    self.but_2.setText(_translate('Window2', 'ВЕРНУТЬСЯ'))
    self.text_2.setText(_translate('Window2', 'ОКНО 2'))
    self.but_3.setText(_translate('Window2', 'ПРОДОЛЖИТЬ'))


class Ui_Window3(object):
  def setupUi(self, Window3):
    Window3.setObjectName('Window3')
    Window3.resize(450, 800)
    Window3.setWindowTitle(' ')
    icon = QtGui.QIcon()
    icon.addPixmap(QtGui.QPixmap('icon.png'), QtGui.QIcon.Normal, QtGui.QIcon.Off)
    Window3.setWindowIcon(icon)
    Window3.setStyleSheet('background-color: #2c2c39')
    self.Main3 = QtWidgets.QWidget(Window3)
    self.Main3.setObjectName('Main3')
    
    self.text_3 = QtWidgets.QLabel(self.Main3)
    self.text_3.setGeometry(QtCore.QRect(0, 0, 450, 60))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily('Montserrat')
    font.setPointSize(12)
    font.setBold(True)
    font.setWeight(75)
    self.text_3.setFont(font)
    self.text_3.setStyleSheet('background-color: #edf3c8;\n'
'border:2px solid#d9c7b4;\n'
'color:#000000')
    self.text_3.setScaledContents(False)
    self.text_3.setAlignment(QtCore.Qt.AlignCenter)
    self.text_3.setWordWrap(False)
    self.text_3.setOpenExternalLinks(False)
    self.text_3.setObjectName('text_3')

    self.input_amount_3 = QtWidgets.QLineEdit(self.Main3)
    self.input_amount_3.setGeometry(QtCore.QRect(0, 58, 450, 40))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily('Montserrat')
    font.setPointSize(14)
    font.setBold(True)
    font.setWeight(75)
    self.input_amount_3.setFont(font)
    self.input_amount_3.setStyleSheet('background-color: #edf3c8;\n'
'border:2px solid#d9c7b4;\n'
'color:#000000')
    self.input_amount_3.setAlignment(QtCore.Qt.AlignCenter)
    self.input_amount_3.setObjectName('input_amount_3')

    self.but_4 = QtWidgets.QPushButton(self.Main3)
    self.but_4.setGeometry(QtCore.QRect(0, 580, 450, 60))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily('Montserrat')
    font.setPointSize(14)
    self.but_4.setFont(font)
    self.but_4.setStyleSheet('QPushButton {\n'
'  color: #ffffff;\n'
'  background-color: #7f6a62;\n'
'  border-radius: 0;\n'
'}\n'
'\n'
'')
    self.but_4.setObjectName('but_4')
    Window3.setCentralWidget(self.Main3)

    self.retranslateUi(Window3)
    QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(Window3)

  def retranslateUi(self, Window3):
    _translate = QtCore.QCoreApplication.translate
    self.but_4.setText(_translate('Window3', 'ВЕРНУТЬСЯ'))
    self.text_3.setText(_translate('Window3', 'ОКНО 3'))
    

class Window3(QtWidgets.QMainWindow, Ui_Window3):
  def __init__(self, parent=None):
    super().__init__()
    self.setupUi(self)
    self.parent = parent

    #ВЕРНУТЬСЯ
    self.but_4.clicked.connect(self.return_2)

  #ВЕРНУТЬСЯ
  def return_2(self):
    self.parent.window2.show()
    self.hide()
    

class Window2(QtWidgets.QMainWindow, Ui_Window2):
  def __init__(self, parent=None):
    super().__init__()
    self.setupUi(self)
    self.parent = parent

    #ВЕРНУТЬСЯ
    self.but_2.clicked.connect(self.return_1)

    #ПРОДОЛЖИТЬ
    self.but_3.clicked.connect(self.proceed_2)

  #ВЕРНУТЬСЯ
  def return_1(self):
    self.parent.show()
    self.hide()

  #ПРОДОЛЖИТЬ
  def proceed_2(self):
    self.parent.window3.show()
    self.hide()
    
    

class MainWindow(QtWidgets.QMainWindow, Ui_Window1):
  def __init__(self):
    super().__init__()
    self.setupUi(self)

    #ПРОДОЛЖИТЬ
    self.but_1.clicked.connect(self.proceed_1)
    
    self.window2 = Window2(self)
    self.window3 = Window3(self)
    
  #ПРОДОЛЖИТЬ
  def proceed_1(self):
    print(f'def proceed_1(self):') # 
#    self.window2 = Window2(self)
    self.window2.show()
    self.hide()
    
    

if __name__ == '__main__':
  import sys
  app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
  Window1 = MainWindow()
  Window1.show()
  sys.exit(app.exec_())

введите сюда описание изображения

Ваш ответ

By clicking “Отправить ответ”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Всё ещё ищете ответ? Посмотрите другие вопросы с метками или задайте свой вопрос.