1

Есть таблица и по значению первого и второго столбца нужно построить график в widget с помощью библиотеки matplotlib.

main.py

from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets
from untitled import Ui_MainWindow


class MainWindow(QtWidgets.QMainWindow, Ui_MainWindow):
  def __init__(self):
    super().__init__()
    self.setupUi(self)
    self.pushButton.clicked.connect(self.chart)

  def chart(self):
    pass

  
if __name__ == "__main__":
  import sys
  app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
  w = MainWindow()
  w.show()
  sys.exit(app.exec_())

untitled.py

from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets


class Ui_MainWindow(object):
  def setupUi(self, MainWindow):
    MainWindow.setObjectName("MainWindow")
    MainWindow.resize(640, 480)
    MainWindow.setStyleSheet("QWidget{\n"
"Width: 200px;\n"
"Heigth: 250px;\n"
"}")
    self.centralwidget = QtWidgets.QWidget(MainWindow)
    self.centralwidget.setObjectName("centralwidget")
    self.gridLayout_2 = QtWidgets.QGridLayout(self.centralwidget)
    self.gridLayout_2.setObjectName("gridLayout_2")
    self.tabWidget = QtWidgets.QTabWidget(self.centralwidget)
    self.tabWidget.setObjectName("tabWidget")
    self.tab = QtWidgets.QWidget()
    self.tab.setObjectName("tab")
    self.gridLayout = QtWidgets.QGridLayout(self.tab)
    self.gridLayout.setObjectName("gridLayout")
    self.tableWidget = QtWidgets.QTableWidget(self.tab)
    self.tableWidget.setObjectName("tableWidget")
    self.tableWidget.setColumnCount(5)
    self.tableWidget.setRowCount(5)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    self.tableWidget.setVerticalHeaderItem(0, item)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    self.tableWidget.setVerticalHeaderItem(1, item)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    self.tableWidget.setVerticalHeaderItem(2, item)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    self.tableWidget.setVerticalHeaderItem(3, item)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    self.tableWidget.setVerticalHeaderItem(4, item)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    self.tableWidget.setHorizontalHeaderItem(0, item)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    self.tableWidget.setHorizontalHeaderItem(1, item)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    self.tableWidget.setHorizontalHeaderItem(2, item)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    self.tableWidget.setHorizontalHeaderItem(3, item)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    self.tableWidget.setHorizontalHeaderItem(4, item)
    self.gridLayout.addWidget(self.tableWidget, 0, 0, 1, 1)
    self.pushButton = QtWidgets.QPushButton(self.tab)
    self.pushButton.setObjectName("pushButton")
    self.gridLayout.addWidget(self.pushButton, 1, 0, 1, 1)
    self.tabWidget.addTab(self.tab, "")
    self.tab_2 = QtWidgets.QWidget()
    self.tab_2.setObjectName("tab_2")
    self.gridLayout_3 = QtWidgets.QGridLayout(self.tab_2)
    self.gridLayout_3.setObjectName("gridLayout_3")
    self.widget = QtWidgets.QWidget(self.tab_2)
    self.widget.setObjectName("widget")
    self.gridLayout_3.addWidget(self.widget, 0, 0, 1, 1)
    self.tabWidget.addTab(self.tab_2, "")
    self.gridLayout_2.addWidget(self.tabWidget, 2, 0, 1, 1)
    MainWindow.setCentralWidget(self.centralwidget)
    self.menubar = QtWidgets.QMenuBar(MainWindow)
    self.menubar.setGeometry(QtCore.QRect(0, 0, 640, 21))
    self.menubar.setObjectName("menubar")
    MainWindow.setMenuBar(self.menubar)
    self.statusbar = QtWidgets.QStatusBar(MainWindow)
    self.statusbar.setObjectName("statusbar")
    MainWindow.setStatusBar(self.statusbar)

    self.retranslateUi(MainWindow)
    self.tabWidget.setCurrentIndex(1)
    QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(MainWindow)

  def retranslateUi(self, MainWindow):
    _translate = QtCore.QCoreApplication.translate
    MainWindow.setWindowTitle(_translate("MainWindow", "MainWindow"))
    item = self.tableWidget.verticalHeaderItem(0)
    item.setText(_translate("MainWindow", "1"))
    item = self.tableWidget.verticalHeaderItem(1)
    item.setText(_translate("MainWindow", "2"))
    item = self.tableWidget.verticalHeaderItem(2)
    item.setText(_translate("MainWindow", "3"))
    item = self.tableWidget.verticalHeaderItem(3)
    item.setText(_translate("MainWindow", "4"))
    item = self.tableWidget.verticalHeaderItem(4)
    item.setText(_translate("MainWindow", "5"))
    item = self.tableWidget.horizontalHeaderItem(0)
    item.setText(_translate("MainWindow", "1"))
    item = self.tableWidget.horizontalHeaderItem(1)
    item.setText(_translate("MainWindow", "2"))
    item = self.tableWidget.horizontalHeaderItem(2)
    item.setText(_translate("MainWindow", "3"))
    item = self.tableWidget.horizontalHeaderItem(3)
    item.setText(_translate("MainWindow", "4"))
    item = self.tableWidget.horizontalHeaderItem(4)
    item.setText(_translate("MainWindow", "5"))
    self.pushButton.setText(_translate("MainWindow", "График"))
    self.tabWidget.setTabText(self.tabWidget.indexOf(self.tab), _translate("MainWindow", "Tab 1"))
    self.tabWidget.setTabText(self.tabWidget.indexOf(self.tab_2), _translate("MainWindow", "Tab 2"))

1 ответ 1

1

Можно так:

import random
import numpy as np
from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets

from matplotlib.backends.backend_qt5agg import FigureCanvasQTAgg as FigureCanvas
from matplotlib.backends.backend_qt5agg import NavigationToolbar2QT as NavigationToolbar
from matplotlib.figure import Figure


#from untitled import Ui_MainWindow
class Ui_MainWindow(object):
  def setupUi(self, MainWindow):
    MainWindow.setObjectName("MainWindow")
    MainWindow.resize(640, 480)
# ???    MainWindow.setStyleSheet("QWidget{\n"
# ???"Width: 200px;\n"
# ???"Heigth: 250px;\n"
# ???"}")
    self.centralwidget = QtWidgets.QWidget(MainWindow)
    self.centralwidget.setObjectName("centralwidget")
    self.gridLayout_2 = QtWidgets.QGridLayout(self.centralwidget)
    self.gridLayout_2.setObjectName("gridLayout_2")
    self.tabWidget = QtWidgets.QTabWidget(self.centralwidget)
    self.tabWidget.setObjectName("tabWidget")
    self.tab = QtWidgets.QWidget()
    self.tab.setObjectName("tab")
    self.gridLayout = QtWidgets.QGridLayout(self.tab)
    self.gridLayout.setObjectName("gridLayout")
    self.tableWidget = QtWidgets.QTableWidget(self.tab)
    self.tableWidget.setObjectName("tableWidget")
    self.tableWidget.setColumnCount(5)
    self.tableWidget.setRowCount(5)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    self.tableWidget.setVerticalHeaderItem(0, item)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    self.tableWidget.setVerticalHeaderItem(1, item)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    self.tableWidget.setVerticalHeaderItem(2, item)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    self.tableWidget.setVerticalHeaderItem(3, item)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    self.tableWidget.setVerticalHeaderItem(4, item)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    self.tableWidget.setHorizontalHeaderItem(0, item)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    self.tableWidget.setHorizontalHeaderItem(1, item)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    self.tableWidget.setHorizontalHeaderItem(2, item)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    self.tableWidget.setHorizontalHeaderItem(3, item)
    item = QtWidgets.QTableWidgetItem()
    self.tableWidget.setHorizontalHeaderItem(4, item)
    self.gridLayout.addWidget(self.tableWidget, 0, 0, 1, 1)
    self.pushButton = QtWidgets.QPushButton(self.tab)
    self.pushButton.setObjectName("pushButton")
    self.gridLayout.addWidget(self.pushButton, 1, 0, 1, 1)
    self.tabWidget.addTab(self.tab, "")
    
    self.tab_2 = QtWidgets.QWidget()
    self.tab_2.setObjectName("tab_2")
    self.gridLayout_3 = QtWidgets.QGridLayout(self.tab_2)
    self.gridLayout_3.setObjectName("gridLayout_3")
    self.widget = QtWidgets.QWidget(self.tab_2)
    self.widget.setObjectName("widget")
    
    self.gridLayout_3.addWidget(self.widget, 0, 0, 1, 1)
    self.tabWidget.addTab(self.tab_2, "")
    
    self.gridLayout_2.addWidget(self.tabWidget, 2, 0, 1, 1)
    MainWindow.setCentralWidget(self.centralwidget)
    self.menubar = QtWidgets.QMenuBar(MainWindow)
    self.menubar.setGeometry(QtCore.QRect(0, 0, 640, 21))
    self.menubar.setObjectName("menubar")
    MainWindow.setMenuBar(self.menubar)
    self.statusbar = QtWidgets.QStatusBar(MainWindow)
    self.statusbar.setObjectName("statusbar")
    MainWindow.setStatusBar(self.statusbar)

    self.retranslateUi(MainWindow)
    self.tabWidget.setCurrentIndex(1)
    QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(MainWindow)

  def retranslateUi(self, MainWindow):
    _translate = QtCore.QCoreApplication.translate
    MainWindow.setWindowTitle(_translate("MainWindow", "MainWindow"))
    item = self.tableWidget.verticalHeaderItem(0)
    item.setText(_translate("MainWindow", "1"))
    item = self.tableWidget.verticalHeaderItem(1)
    item.setText(_translate("MainWindow", "2"))
    item = self.tableWidget.verticalHeaderItem(2)
    item.setText(_translate("MainWindow", "3"))
    item = self.tableWidget.verticalHeaderItem(3)
    item.setText(_translate("MainWindow", "4"))
    item = self.tableWidget.verticalHeaderItem(4)
    item.setText(_translate("MainWindow", "5"))
    item = self.tableWidget.horizontalHeaderItem(0)
    item.setText(_translate("MainWindow", "1"))
    item = self.tableWidget.horizontalHeaderItem(1)
    item.setText(_translate("MainWindow", "2"))
    item = self.tableWidget.horizontalHeaderItem(2)
    item.setText(_translate("MainWindow", "3"))
    item = self.tableWidget.horizontalHeaderItem(3)
    item.setText(_translate("MainWindow", "4"))
    item = self.tableWidget.horizontalHeaderItem(4)
    item.setText(_translate("MainWindow", "5"))
    self.pushButton.setText(_translate("MainWindow", "График"))
    self.tabWidget.setTabText(self.tabWidget.indexOf(self.tab), _translate("MainWindow", "Tab 1"))
    self.tabWidget.setTabText(self.tabWidget.indexOf(self.tab_2), _translate("MainWindow", "Tab 2"))


class MyMplCanvas(FigureCanvas):
  def __init__(self, *args, **kwargs):
    self.fig = Figure()
    super(MyMplCanvas, self).__init__(self.fig, *args, **kwargs)

  def plot(self, labels, men_means, women_means, x, width):     
    self.fig.clear()                          
    self.ax = self.fig.add_subplot(111)                
    rects1 = self.ax.bar(x - width/2, men_means, width, label='Men')
    rects2 = self.ax.bar(x + width/2, women_means, width, label='Women')
    self.ax.set_ylabel('Scores')
    self.ax.set_title('Scores by group and gender')
    self.ax.set_xticks(x)
    self.ax.set_xticklabels(labels)
    self.ax.legend()
    self.draw()                          


class MainWindow(QtWidgets.QMainWindow, Ui_MainWindow):
  def __init__(self):
    super().__init__()
    self.setupUi(self)
    
    self.tabWidget.setCurrentIndex(0)
    self.pushButton.clicked.connect(self.chart)
    
    self.canvas = MyMplCanvas()
    self.toolbar = NavigationToolbar(self.canvas, self)
    self.layout = QtWidgets.QVBoxLayout(self.widget)
    self.layout.addWidget(self.canvas)  
    self.layout.addWidget(self.toolbar)
    self.toolbar.hide()          

  def chart(self):
    rows = self.tableWidget.rowCount()
    
    men_means = []
    women_means = []
    for row in range(rows): 
      item = self.tableWidget.item(row, 0)
      item = item.text() if item else '0'
      men_means.append(float(item) if item else 0) 
      item = self.tableWidget.item(row, 1)
      item = item.text() if item else '0'
      women_means.append(float(item) if item else 0) 

    labels = ['G1', 'G2', 'G3', 'G4', 'G5']
    x = np.arange(len(labels))     
    width = 0.35                
    self.canvas.plot(labels, men_means, women_means, x, width)  
    self.toolbar.show()          
    
    self.tabWidget.setCurrentIndex(1)
    
  
if __name__ == "__main__":
  import sys
  app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
  w = MainWindow()
  w.show()
  sys.exit(app.exec_())

введите сюда описание изображения

0

Ваш ответ

Нажимая на кнопку «Отправить ответ», вы соглашаетесь с нашими пользовательским соглашением, политикой конфиденциальности и политикой о куки

Всё ещё ищете ответ? Посмотрите другие вопросы с метками или задайте свой вопрос.