1

Как сделать так, чтобы изображение на label появлялся постепенно (плавно).

from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets


class Ui_MainWindow10(object):
  def setupUi(self, MainWindow):
    MainWindow.setObjectName("MainWindow")
    MainWindow.resize(492, 613)
    self.centralwidget = QtWidgets.QWidget(MainWindow)
    self.centralwidget.setStyleSheet("#centralwidget{\n"
"background-color: rgb(0, 0, 0);\n"
"}")
    self.centralwidget.setObjectName("centralwidget")
    self.verticalLayout = QtWidgets.QVBoxLayout(self.centralwidget)
    self.verticalLayout.setObjectName("verticalLayout")
    self.frame = QtWidgets.QFrame(self.centralwidget)
    self.frame.setStyleSheet("QFrame {\n"
"background-color: rgb(0, 0, 0);\n"
"color: rgb(220, 220, 220);\n"
"border-radius: 10px\n"
"\n"
"}")
    self.frame.setFrameShape(QtWidgets.QFrame.StyledPanel)
    self.frame.setFrameShadow(QtWidgets.QFrame.Raised)
    self.frame.setObjectName("frame")
    self.progressBar = QtWidgets.QProgressBar(self.frame)
    self.progressBar.setGeometry(QtCore.QRect(156, 530, 161, 21))
    self.progressBar.setStyleSheet("QProgressBar{\n"
"background-color: rgb(98, 114, 164);\n"
"color: rgb(200, 200, 200);\n"
"border-style: none;\n"
"\n"
"\n"
"text-align: center\n"
"}\n"
"\n"
"QProgressBar::chunk{\n"
"\n"
"border-radius: 10 px;\n"
"  background-color: rgb(255, 255, 255);\n"
"}")
    self.progressBar.setProperty("value", 24)
    self.progressBar.setAlignment(QtCore.Qt.AlignCenter)
    self.progressBar.setObjectName("progressBar")
    self.label_4 = QtWidgets.QLabel(self.frame)
    self.label_4.setGeometry(QtCore.QRect(300, 560, 181, 31))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(14)
    self.label_4.setFont(font)
    self.label_4.setStyleSheet("color: rgb(98, 114, 164);")
    self.label_4.setObjectName("label_4")
    self.label_3 = QtWidgets.QLabel(self.frame)
    self.label_3.setGeometry(QtCore.QRect(20, 0, 431, 291))
    self.label_3.setText("")
    self.label_3.setPixmap(QtGui.QPixmap("Изображения/bb.jpg"))
    self.label_3.setAlignment(QtCore.Qt.AlignCenter)
    self.label_3.setObjectName("label_3")
    self.label = QtWidgets.QLabel(self.frame)
    self.label.setGeometry(QtCore.QRect(42, 274, 391, 231))
    self.label.setText("")
    self.label.setPixmap(QtGui.QPixmap("Изображения/ggg.jpg"))
    self.label.setAlignment(QtCore.Qt.AlignCenter)
    self.label.setObjectName("label")
    self.verticalLayout.addWidget(self.frame)
    MainWindow.setCentralWidget(self.centralwidget)

    self.retranslateUi(MainWindow)
    QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(MainWindow)

  def retranslateUi(self, MainWindow):
    _translate = QtCore.QCoreApplication.translate
    MainWindow.setWindowTitle(_translate("MainWindow", "MainWindow"))
    self.label_4.setText(_translate("MainWindow", "<strong>Created</strong>: Nanoxia"))


if __name__ == "__main__":
  import sys
  app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
  MainWindow = QtWidgets.QMainWindow()
  ui = Ui_MainWindow10()
  ui.setupUi(MainWindow)
  MainWindow.show()
  sys.exit(app.exec_())

введите сюда описание изображения

Вот класс из main файла, но картинка по прежнему плавно не появляется

counter = 0 
class SplashScreen(QtWidgets.QMainWindow, Ui_MainWindow10):
  def __init__(self):
    QMainWindow.__init__(self)
    self.ui = Ui_MainWindow10()
    self.ui.setupUi(self)

  ## Remove Title Bar
    self.setWindowFlag(QtCore.Qt.FramelessWindowHint)
    self.setAttribute(QtCore.Qt.WA_TranslucentBackground)

  ##Drop shadow Effect
    self.shadow = QGraphicsDropShadowEffect(self)
    self.shadow.setBlurRadius(20)
    self.shadow.setXOffset(0)
    self.shadow.setYOffset(0)
    self.shadow.setColor(QColor(0, 0, 0, 60))
    self.ui.frame.setGraphicsEffect(self.shadow)

  # QTImer ==> Start

    self.timer = QtCore.QTimer()
    self.timer.timeout.connect(self.progress)

  ##Timer in millisecond
    self.timer.start(35)

  def progress(self):

    global counter

    # SET Value to progress bar
    self.ui.progressBar.setValue(counter)

    # CLose splash scree and open app

    if counter > 100:
      #stop timer
      self.timer.stop()
      
      #show main window
      self.main = MainWindow()
      self.main.show()

      #close splash screen
      self.close()

    counter += 1
  
  def start_animation(self):
    opacity_effect = QtWidgets.QGraphicsOpacityEffect(self.label)
    self.label.setGraphicsEffect(opacity_effect)

    geometry_animation = QtCore.QPropertyAnimation(
      self.label,
      b"geometry",
      duration=4700,
      startValue=QtCore.QRect(190, -260, 671, 261),
      endValue=QtCore.QRect(42, 274, 391, 231),
    )

    opacity_animation = QtCore.QPropertyAnimation(
      opacity_effect, 
      b"opacity", 
      duration=6000, 
      startValue=0.0, 
      endValue=1.0
    )

    group = QtCore.QParallelAnimationGroup(self.label)
    group.addAnimation(geometry_animation)
    group.addAnimation(opacity_animation)
    group.start(QtCore.QAbstractAnimation.DeleteWhenStopped)
2

Класс QPropertyAnimation анимирует свойства Qt.
Больше https://doc.qt.io/qt-5/qpropertyanimation.html

from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets
from PyQt5.Qt import *


class Ui_MainWindow10(object):
  def setupUi(self, MainWindow):
    MainWindow.setObjectName("MainWindow")
    MainWindow.resize(492, 613)
    self.centralwidget = QtWidgets.QWidget(MainWindow)
    self.centralwidget.setStyleSheet("#centralwidget{\n"
"background-color: rgb(0, 0, 0);\n"
"}")
    self.centralwidget.setObjectName("centralwidget")
    self.verticalLayout = QtWidgets.QVBoxLayout(self.centralwidget)
    self.verticalLayout.setObjectName("verticalLayout")
    
    self.frame = QtWidgets.QFrame(self.centralwidget)
    self.frame.setStyleSheet("QFrame {\n"
"background-color: rgb(0, 0, 0);\n"
"color: rgb(220, 220, 220);\n"
"border-radius: 10px\n"
"\n"
"}")
    self.frame.setFrameShape(QtWidgets.QFrame.StyledPanel)
    self.frame.setFrameShadow(QtWidgets.QFrame.Raised)
    self.frame.setObjectName("frame")
    
    self.progressBar = QtWidgets.QProgressBar(self.frame)
#    self.progressBar.setGeometry(QtCore.QRect(126, 530, 220, 30))
# +++
    self.progressBar.setStyleSheet("""
    QProgressBar {
      background-color: #DA7B93;
      color: rgb(200, 200, 200);
      border-style: none;
      border-radius: 10px;
      text-align: center;
      font-size: 30px;
    }
    QProgressBar::chunk {
      border-radius: 10px;
      background-color: qlineargradient(spread:pad x1:0, x2:1, y1:0.511364, y2:0.523, stop:0 #1C3334, stop:1 #376E6F);
    }
    """)
    self.progressBar.setAlignment(QtCore.Qt.AlignCenter)
    self.progressBar.setObjectName("progressBar")
# +++    
    self.progressBar.resize(self.width() - 180, 40)
    self.progressBar.move(80, 510)
    self.progressBar.setFormat('%p%')
    self.progressBar.setTextVisible(True)
    self.progressBar.setRange(0, 150)
    self.progressBar.setValue(20)
    
    self.label_4 = QtWidgets.QLabel(self.frame)
    self.label_4.setGeometry(QtCore.QRect(300, 560, 181, 31))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(14)
    self.label_4.setFont(font)
    self.label_4.setStyleSheet("color: rgb(98, 114, 164);")
    self.label_4.setObjectName("label_4")
    self.label_3 = QtWidgets.QLabel(self.frame)
    self.label_3.setGeometry(QtCore.QRect(20, 0, 431, 291))
    self.label_3.setText("")
    self.label_3.setPixmap(QtGui.QPixmap("lena.jpg"))
    self.label_3.setAlignment(QtCore.Qt.AlignCenter)
    self.label_3.setObjectName("label_3")
    self.label = QtWidgets.QLabel(self.frame)
    self.label.setGeometry(QtCore.QRect(42, 274, 391, 231))
    self.label.setText("")
    self.label.setPixmap(QtGui.QPixmap("Ok.png"))
    self.label.setAlignment(QtCore.Qt.AlignCenter)
    self.label.setObjectName("label")
    
    self.verticalLayout.addWidget(self.frame)
    MainWindow.setCentralWidget(self.centralwidget)

    self.retranslateUi(MainWindow)
    QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(MainWindow)

  def retranslateUi(self, MainWindow):
    _translate = QtCore.QCoreApplication.translate
    MainWindow.setWindowTitle(_translate("MainWindow", "MainWindow"))
    self.label_4.setText(_translate("MainWindow", "<strong>Created</strong>: Nanoxia"))


class MainWindow(QtWidgets.QMainWindow, Ui_MainWindow10):  
  def __init__(self):
    super().__init__()
    
    self.setupUi(self)
    
    self.counter = 0
    self.timer = QTimer()
    self.timer.timeout.connect(self.loading)
    self.timer.start(30)
    
    self.start_animation()

  def loading(self):
    self.progressBar.setValue(self.counter)
    self.counter += 1
    if self.counter == 151: self.timer.stop()
    
  def start_animation(self):
    opacity_effect = QtWidgets.QGraphicsOpacityEffect(self.label)
    self.label.setGraphicsEffect(opacity_effect)

    geometry_animation = QtCore.QPropertyAnimation(
      self.label,
      b"geometry",
      duration=4700,
      startValue=QtCore.QRect(190, -260, 671, 261),
      endValue=QtCore.QRect(42, 274, 391, 231),
    )

    opacity_animation = QtCore.QPropertyAnimation(
      opacity_effect, 
      b"opacity", 
      duration=6000, 
      startValue=0.0, 
      endValue=1.0
    )

    group = QtCore.QParallelAnimationGroup(self.label)
    group.addAnimation(geometry_animation)
    group.addAnimation(opacity_animation)
    group.start(QtCore.QAbstractAnimation.DeleteWhenStopped)


if __name__ == "__main__":
  import sys
  app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
  w = MainWindow()
  w.show()
  sys.exit(app.exec_())

введите сюда описание изображения


Update

Картинка вылетает из-за угла, а мне надо чтобы она появлялась на своём месте.

Я вам показал ДВЕ анимации. Уберите анимацию geometry_animation и будет то что вам надо.

from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets
from PyQt5.Qt import *


class Ui_MainWindow10(object):
  def setupUi(self, MainWindow):
    MainWindow.setObjectName("MainWindow")
    MainWindow.resize(492, 613)
    self.centralwidget = QtWidgets.QWidget(MainWindow)
    self.centralwidget.setStyleSheet("#centralwidget{\n"
"background-color: rgb(0, 0, 0);\n"
"}")
    self.centralwidget.setObjectName("centralwidget")
    self.verticalLayout = QtWidgets.QVBoxLayout(self.centralwidget)
    self.verticalLayout.setObjectName("verticalLayout")
    
    self.frame = QtWidgets.QFrame(self.centralwidget)
    self.frame.setStyleSheet("QFrame {\n"
"background-color: rgb(0, 0, 0);\n"
"color: rgb(220, 220, 220);\n"
"border-radius: 10px\n"
"\n"
"}")
    self.frame.setFrameShape(QtWidgets.QFrame.StyledPanel)
    self.frame.setFrameShadow(QtWidgets.QFrame.Raised)
    self.frame.setObjectName("frame")
    
    self.progressBar = QtWidgets.QProgressBar(self.frame)
#    self.progressBar.setGeometry(QtCore.QRect(126, 530, 220, 30))
# +++
    self.progressBar.setStyleSheet("""
    QProgressBar {
      background-color: #DA7B93;
      color: rgb(200, 200, 200);
      border-style: none;
      border-radius: 10px;
      text-align: center;
      font-size: 30px;
    }
    QProgressBar::chunk {
      border-radius: 10px;
      background-color: qlineargradient(spread:pad x1:0, x2:1, y1:0.511364, y2:0.523, stop:0 #1C3334, stop:1 #376E6F);
    }
    """)
    self.progressBar.setAlignment(QtCore.Qt.AlignCenter)
    self.progressBar.setObjectName("progressBar")
# +++    
    self.progressBar.resize(self.width() - 180, 40)
    self.progressBar.move(80, 510)
    self.progressBar.setFormat('%p%')
    self.progressBar.setTextVisible(True)
    self.progressBar.setRange(0, 150)
    self.progressBar.setValue(20)
    
    self.label_4 = QtWidgets.QLabel(self.frame)
    self.label_4.setGeometry(QtCore.QRect(300, 560, 181, 31))
    font = QtGui.QFont()
    font.setPointSize(14)
    self.label_4.setFont(font)
    self.label_4.setStyleSheet("color: rgb(98, 114, 164);")
    self.label_4.setObjectName("label_4")
    self.label_3 = QtWidgets.QLabel(self.frame)
    self.label_3.setGeometry(QtCore.QRect(20, 0, 431, 291))
    self.label_3.setText("")
    self.label_3.setPixmap(QtGui.QPixmap("lena.jpg"))
    self.label_3.setAlignment(QtCore.Qt.AlignCenter)
    self.label_3.setObjectName("label_3")
    self.label = QtWidgets.QLabel(self.frame)
    self.label.setGeometry(QtCore.QRect(42, 274, 391, 231))
    self.label.setText("")
    self.label.setPixmap(QtGui.QPixmap("Ok.png"))
    self.label.setAlignment(QtCore.Qt.AlignCenter)
    self.label.setObjectName("label")
    
    self.verticalLayout.addWidget(self.frame)
    MainWindow.setCentralWidget(self.centralwidget)

    self.retranslateUi(MainWindow)
    QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(MainWindow)

  def retranslateUi(self, MainWindow):
    _translate = QtCore.QCoreApplication.translate
    MainWindow.setWindowTitle(_translate("MainWindow", "MainWindow"))
    self.label_4.setText(_translate("MainWindow", "<strong>Created</strong>: Nanoxia"))


class MainWindow(QtWidgets.QMainWindow, Ui_MainWindow10):  
  def __init__(self):
    super().__init__()
    
    self.setupUi(self)
    
    self.counter = 0
    self.timer = QTimer()
    self.timer.timeout.connect(self.loading)
    self.timer.start(30)
    
    self.start_animation()

  def loading(self):
    self.progressBar.setValue(self.counter)
    self.counter += 1
    if self.counter == 151: self.timer.stop()
    
  def start_animation(self):
    opacity_effect = QtWidgets.QGraphicsOpacityEffect(self.label)
    self.label.setGraphicsEffect(opacity_effect)
    '''
    geometry_animation = QtCore.QPropertyAnimation(
      self.label,
      b"geometry",
      duration=4700,
      startValue=QtCore.QRect(190, -260, 671, 261),
      endValue=QtCore.QRect(42, 274, 391, 231),
    )
    '''
    opacity_animation = QtCore.QPropertyAnimation(
      opacity_effect, 
      b"opacity", 
      duration=6000, 
      startValue=0.0, 
      endValue=1.0
    )

    group = QtCore.QParallelAnimationGroup(self.label)
#    group.addAnimation(geometry_animation)
    group.addAnimation(opacity_animation)
    group.start(QtCore.QAbstractAnimation.DeleteWhenStopped)


if __name__ == "__main__":
  import sys
  app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
  w = MainWindow()
  w.show()
  sys.exit(app.exec_())

введите сюда описание изображения

lena.jpg

введите сюда описание изображения

Ok.png

введите сюда описание изображения

7
 • а функция лоадинг, мне нужна? Или только старт анимацион 6 сен '21 в 8:39
 • @НикитаПфейфер нет, это я для себя прогресс бар оживил. Вы оставляете свой progressBar со своими стилями и действиями.
  – S. Nick
  6 сен '21 в 8:50
 • @НикитаПфейфер Если мой ответ помог вам, то не забудьте пометить как правильный и полезный, если вы не знаете, как это сделать, проверьте ru.stackoverflow.com/tour
  – S. Nick
  6 сен '21 в 8:52
 • я что-то не понял, а как конкретно на моё изображение? название тоже лейбэл. Я обновил код выше 6 сен '21 в 23:15
 • @НикитаПфейфер Вы пробовали запустить мой приме? Он у вас работает? Это то что вам надо?
  – S. Nick
  7 сен '21 в 12:59

Ваш ответ

Нажимая на кнопку «Отправить ответ», вы соглашаетесь с нашими пользовательским соглашением, политикой конфиденциальности и политикой о куки

Всё ещё ищете ответ? Посмотрите другие вопросы с метками или задайте свой вопрос.