0

Есть такое задание : текстовом файле k7c-1.txt находится цепочка из символов латинского алфавита A, B, C, D, E. Найдите количество цепочек длины 3, удовлетворяющих следующим условиям: • 1-й символ – один из символов B, C или D; • 2-й символ – один из символов B, D, E, который не совпадает с первым; • 3-й символ – один из символов B, C, E, который не совпадает со вторым.

Я написал для него программу на Питоне :

f=open("k7c-1.txt", 'r')
a=f.read()
total = 0
i=0
while i<(len(a)-2):
if (a[i]=='B' or a[i]=='C' or a[i]=='D') and (a[i+1]=='B' or a[i+1]=='D' or a[i+1]=='E')!=a[i] and (a[i+2]=='B' or a[i+2]=='C' or a[i+2]=='E')!=a[i+1]:
 total=total+3
    i=i+3
 else:
total = 0
 i=i+1
print(total)

У меня получился ответ "6", но я не знаю точный верный ответ. И скорее всего у меня ошибка в условии программы . Можете проверить это ?

Текстовый файл для задания: EAACEEDABDDADDABDECBBCCEBECEDEABEDECCDBCCDECDEEABDADEBABDEDDEECECCDAAEDADDECEAADDBBCBBDBDAACDDBEEABDBDDAEEDEBACEBDEADDECBEEADAEACADEBEEDCDDBACCDBCEDECACDCDDCDCDAADDEECCABAEBCACECABBBCBDBCDACCCAEDCCABCDCCCDBDEECCCAEBEDDCCEDAEABABAEADDCCCDCBABADCACDDDBCDEDDCAAAAACAECEEEAABDDEECCBEDCEBDAEAECDADBBDADAADDAADCDCAECEEACCBBEEABDCABBBEEABDAAAECACDDDCAACCCABDDDECACCAAACCDBDEAADEECBDCBACACCDDDABDDACCCAACDCCECEAEDDBBCCDCBADABBBBCBBCAABBCACACADDCDADBECBACCADCCEDDDAABEDEEEDDDEBDEBDEDBDAADBEDAACBBEEEDBBDBBEEDDBCDBCBEBEEBAEACCCEACBBEDABCBDEBCADDBBCCDDCEAADAEEDBDBADBDDCDCAEEBBCCACAADCADBCABACBAAAEBCADDDDECBAAECDCBEEEDBCCAEBDBCCAAEDECCADCDABBDEAECDDEAACCEEBAEBDACDDECCDCDEBDACECBCCEDBACBEBDAABEDBDBCEACCECEAAEBCDCCAAEDEBBCBCEEBBEBCACBADECEAEECAEEABDEBADAEDCDBDCCBDBABEAEDDDAEDAEBBACEBBCBCACEBDAABACCDCEDDCBCADADCCBABECCDBEBEAACBEDAECBAAACDDABDDCDACDACDEBAACDEEEAAECCBDECBCEAEDBAABECEEBBDDADEEACDCACBDEBADDAEDCEDCBCACDEECBCCCADECADEEADECEDBBDBCEDEECBDEDEACDAADECCECBDBDABCBBEDCBCBDADBDAEBABEBCDDEDDEADDAAAECDEDDBDECEEEEAAACCBDBBCADDBBEECCBEDBCDCEABCDBDDEEBDEABDCBBDACDADABEACDEEBCDEEAACCAAEEACBDEAEEEABEBDBDEACDBDAABCACEADCDAAABBCEAECDDCDDBDCCAADCDEBDAACCEECCDDBEEBDEECBEBECDDBDDEEEACBCADBBACCBBCDEAABAEBBBADCDDDBCDBCBEDCDBBBDDCABAEDCAAEEADEBCCBBDADDEBBEBBCDAACDCBBBADCBCAAABBCEACCCECEDABABBACDACCCDADEAEABEABBCDCBCACCCEADDDEBBBEBEDDEDBBBEBAEECCDECEACBBDBDEEEECDADDBCCDBBDADEBECAAACDDACCEBCABCCDDECCACCABACAAADCACBABCEDADBABADCDEDCDEAAEBDCDCADDDEDEDCBDCBCDCDBCDEDCDEEAADDDDEBDDECEBABEEBDBBAADBCEEABDCACBBDAABCCCCBABEAECECABEAADAECDECDDAACABECADBDCBBEBDBDEDBEBCAEDAADDBAECABDEAAEEBBEDDEDDACBDEEEACEEBAECEDABABBCECEDBECDACDCAAEDDBEEADBAEACEBDBADEECCBAADCAEEBBECCBBABAAEADAEEADCABEBADDCCACBBCEDDBCAAECDCBAADDBCEAEEBCCDBCEBCCEECCCABEBEADECCDECCEADEBDCDBECACCBCDAAABABAADAAABBCEBACADDBDABDDDCCAEAEDCAAACDDDBEDCADBEBCBCEEDEABCABDACBDBADBEBDDCDEABEEDCCAAABEDADEDEBCAEEDEADBDEEECBEEADEDBCBBDABDDAEDCCDCBDACBDCABADBEBEEDDBBBECAEEDEECCEBCEDEABDCEEECCCEBBEDCCECAEDCBAADCEDAABDCAACDBCEEEACEEDCCEDBCEADECECEADDADEACAECEBEAECCCEBBDECCEAEECDCDEBBDABCBBEBCDDAADAAAEEDBBCABBCCAEBECCADBABCDBCACEEDCCBEDDBABBDBCCCCCCCDDEADDBECDAECECBCEEABCDDBBEBECEADEACDCBBEDCBCDCCADACCBBDCADCCAABDACDBDBBAABEACAADCADDABBEEDEEEBAACDAAEADCEAEEACCCCACDECDEAADACADEDECCDBBBADDBDBEDEBABBADDADCACCCBDADECEBBDBCEBEBCAABACBBAECDDAEAEDAEBAEAEAECDBEEBEEEDBCBCBDCDDECAEACECBDCCCEAEDDDCCECABEEBEAACCBEECBEDEECDDEDEEAEBADBCECDDCECADEBDEBBBDDAEBDDBABBCEBECEAECCDCEABDEDBDCCAACCCACABBDCCCAEBEADCBACCACDDEEACDDBDDBBEACEEEAAAAADEDACCDADCCAEAEBBEECEDEDDBCEADAECCBAEABCAEABCEBEEBCBECBCBCADBCBBACCABEDBDCBEBEDADEACACCABBBEABABDBCAEBBAEDEBABADECEABECCEDBEDBBADCACCAAEBABCDEAACEEAECCCCCAAEAACBCDAAEDDDAABADDAADDEADEDADEDECAEDECBBEECAADAEDDCADAEDDBAEBCEAABDBBDCACDADBBCBEEBECEBCACEEDDEECAEABEEDCCAEDAEBEBADCACEDDAEBABACEEBAADDAAECCDDECDAEEDDBAEBABCBEAECCAEBDEECCEDBEACEDBDDBDDBBECEBEBCCACBDAEDCEEABABCACEDCECACAEBCECEADDBDDACCDDBDDCAECDDADCAEEEAEDCECDABEDCDDABCBCDBCCCCEEAADEBEBBADDECEEDABBCECAECEADDBAABDADCAABDEADBBCAEEDECACBBBEBCCECBDDABDCADEAABCEABECAEEDBEEEDBDBAADDCCACCDEDECEEEEADEEAEAEBBCCDACEACCBBECEBABBACCBACDAAAABABEABDBBCEADEAACCCBEBAEDDACCCCCDCDDBAABEBDBABECEDAAECCDBEBEBCEDEADAECEDEECCCBDEDDDDBAECBEDDAABBAAACDABBCAAEABCBADDBECDCABBABCBBCBCBDEBAAAEDDACDABCDBCBADECABACABDDACDDEEBDEDEBCECEDCEAAADCADCACABBDDDAEBBEDDCDDDDDBBDCBBBDEEEAEBECCEECCABCBBCCCEDCBBCDACDCBEEABDCDDCDBEBEEBCCECEDDCECCCEDABCBDECBDEDEDADCAEBBCCBACBBADAABDBBBCBBECDABCBEBDBBBCEEDBDDEBDCCDBABEBEECACBBEACCEBECCDABEDEBCBBBBCBBAEBCDBEDDCDDBCEABACBCABDBDEDAEDDDECABDAECEEBBEEECBDBDEAACBCCCBBBCBAAEBBCEEEBDEDAAEDBBBCECCBABCBCBCCCBEABBEDCBCCBBDBCBEEEDBEEBCEDACECBCDCDBEEDECCADBABAADEAAACEECCCBDCDEBABECBDEBAEEECAAEBAADADBBBCDBDDDEAAEDDEEBDECDEEDBADAEBCCEDEBBDEEAAECDEDCBBCACBCACBDAACCDADACDEBCBCDEADECACCDBBCECEADCBAEDAEEACEDECBAEADEEBACAAEACBCBDEADDDCCDCBAECCBCDBBDBDCCBCCBEEADACDBCAEBEDADBDEEEBDCBBAAAEBBBEBDEADEDABDAACEDCCBADCBCDAAABEEBAAECBDDABBBEDECDDEEABACCEAAACCAEBCACDBAEAEECCDAAABADDDBDDCBCABBEEABBAABADCDBDCEEACEECDBEBEDCBACCCECBDACDEEAEEEBBEEBACCEDADAAAADECEEADBEEEACBDCDEBDCCCBBEDDBEDBEBEECDAADAEBAAECCBBBEBCEEEECCAEAEDEDCEECCCBAEDEAEEDADABEAEAEEEAADDBABADEADDACBAEDDEEABADCDAECBEBCEEAEDCDEDDABDCDEDEEBAEECDDCDDEEAEBDEECDACDCBBBAEDEACEBABDBEBCDCCCBBEDCABEDBCABECDEEDECCDCADBDDADDCCDCDCAACDCAEDBEBBBBEEAABAACCAACCBCDCBBAECDAADCCEEBCDCCAEEADBCDCBCAACEAEAABBEACCBBABDBBCDABBCCBCCDADBEDBEBDEDEEADBBCAAEDCDBEADADBBBBADBEADBBDBABACCDCDAACEABBDDACAEDCBCCEABBBBEEBCEBDBECCECAEBCDADEBCCBBAECCCEEEDADBEBAEAAAACBABACEAAEADECEBEDAECABAABAAEBABCBBCDDAAEDBEACBEDACBBEDCCDBEDBEEECBCEEDDEDBACCEBAECABDEDCABDBEEADBCBECCAACEBCEEDEECDBAECABDBEABDCBEECADEBECADDBCAEBDEBEACABBACEAADEABEBBDCEEEABEADCEBEEEDACBDEDBDBACAADDAECECCABAEEEABECBEEEDBEBECADDDEDCBDACCECAECEDDDCACBBBCCDEEDAAACEDAEDEBDCDACCABAEDEADBBDCADDDECBABDCCCEADCEBEACDAEABEAACEBEBDCBCCEBDEACDBCEDCBABBDBBEBDBCCEBDBBCBEDACBBBCBEBBCCAACDAEADBDBDDECDBDAADAEDEDACCCDCCAABDBBCEDACBCCCBDECACCCBABDCCCCEEDEDCACECDDADBEDCEECCAACBAEDAEEBCDDABEDEBECEAEEBEAECDEEAEBAAADEDCDCCDACECDDAECECCBADACEDDAACBADBBECCEECECECCBCEDEBDEDEECDAEBCEEAACEBADACDDCECDACBAADCDECBADEACDCBADEECDDBECCEBAECBEACAEBEDBDDCCBCACEACBBECEACBBBEDEAEAACCDEBEDECCDBECEEDCDBEEABCCBCDACBBDDEDEBEACADDBAEADCBCEBECDBABDAACBCBEDBCAACEAACBCDAAEBACECEEBEDADCEEEBABCDDBEADDACAEECBAADBEDCBCDCDACCACBBBCDAEABBDBAEBDDBAAEBECCEADACADDDADCDDDCADCCEBBABEEECDEBEDDAEDEEAEDACAAAEBCBEEADDADCEDDBDADACCADBEECDEADAAEBAADEABEADAECAEEDDBBCADAEBBCCEAAEEECDDAAEBECABADBABDECEBCACCAEBADCCBBCACDBDDAAEDAEEAACDAABCCABCEBACDECBDADECCCEDDEDDDEBBCBBDDEDACCBCABBCDDAACDCCCAACEDABAECEACBCCDBCCCEAEEACACCDEAECBDBCDEAEBAADDEEDDCEACAECEBECDAEEBDEDCDCEDEABBEABBAAAABBEADDDCEADEDEBDECCBDBCDCACDBEEEDBDBBEEAADABCBAAECDEAACCCBDCCCCCCBCEBBEECBABACEDDCEADADADCBDEBEECDBDEDECBCCEAEAEDAABCCDACACCBBBEAABCECEDDEBAECDBBDCAAECEBEDCCCBAABCDAABBBABCACCBAAADDBDABAEACEABECCACBAEDCEDACAADADAEDEDCBBCCEDACAEEBBBAAADBEBBBECCBBEAABDDDABDEABEACBCEABDEEECECCCBCDEAAABAABDBABECDCCCBBCDCCEACBDCADACBBBABCBBDDAAEAEEDBACCEDEEEDBECBEACADDEACAADDDCBADEBDEDECDDDDEADCDCEBCABAEBBDEBDAAABBCABAEBAEDBBACBAABBBABEECEDAEDBCAACCABCDEEADCEECCBDABDAEBDEAABEABBACDEEABCAEDBBECDCDECACDCECDAADABEAEECBCBBBBBDAAEADBCBABADCDABDAEAABDCCDCEADADDEEABDCDAAEAACAEECDAEEBDBBDBEDDBBCEDADEBADDAEDBAADCADEAAADAACCBDABCDDBDEBEDACCBABABDBDDCDABBBACCADCBADCBCDDBEDDDDDBECDDBAEDCDEDEADEECEEAABDACDEDDECEBEABCDADDCBBBBCCBDBABCCDDCADDDDABABCCBADADEBDDCCBBCDBEAABDAEEEEADDEAECECDCECBBEECECDCDCBADCABEBABDCCACCEABCACDAABEBDBCDBBBCCEADAEACECDCAECAEEDAAADCEBEBCBBDCEEDBCABDDAEEBBBEDCBCEDABCEADCBCBECBACCABEEADADDBCACDBAEACCAEDDACEEAACADACEDDCAEADCABCDEEDADECDECDDDCDECACDECCBCDBDADEEDCDECEDBAEAEEECCACDCCADABEDAEDCCEBCBEBEAEADBABEDBACBDBBAABCCEEDEEBDABADADBDBEDDBBDDADCCEBECEDABABAAACCBDEACEBCDACBDCAEDDDDADCBEEECEEABDDAAEDDCABAABCDEECECCDCEDCACEDCEDDBDCDBADEDACDECADDDCCCDCDBABECEABDABBDDEEEDAACEBAEDBBEDBDBCDEABEBDDEEBDABDBDEACBDABCCADCCAEAAAECDBDEBAECAEECEACCBEECCEDAAEECBDBBBDCADCDCCABDDDEBBEDCCCADBDECEBDBBCDAEBEDEABDBBACCEDAACEEDEBBEDBEDBBECECDBCEABCDAEBDDEBADBEBBEDADCECAAACDAAEEBBDDEABEACBADBDAECDAADEBACEAADCAEDAEEEEECAACBCCEBCBAEEABCEDCBBAEABEEEAECECBEDABCCBABEECCEDADAEDBBCBBEEBDACACEEDBCEDDAEEEDBEDAADDCEDBEDCECCCAAAEBEBDACAEBAEAAABDEEBCBDDCCBBAACBBAEAADEECECCECDDBCCEEDAADADABECEDEDACADEAABADABCDDCECADEDEEACDAECDDEBDCBBADEDBDCDCBDABCCCBDEBECDBEAEDEADBDDDACDAACEEAEEACCDAEABCCADCBDACEBAEEEBAEBABBBEEBDBBBBAAACDEEBAACCBBDCDCDCDACCDEBDBAEDDDDBBDDDDAEEAEABCCECCEEBDCCBBBDBDDEACABEBAAEADDECACCBDEBADACCAAEADDDEACBEECBDDABBBDBEBBCAADDEACBCACEDDAEBBABBABAACEBBDEABCCCCEABEDCDEEADBDBCACABEADABCBDDDEEDDABBAACDAEBDDCBBACADCBBAAADBBAECBEEEDEEBDBCEBAAEDCCADBEACBAAECBDABABACACBBCDAADADDEEEABABEDDAAECAECBAEEECACDCDCDCEDAAECECDBCCAEEBDAACEBBDBAEADECBDEABBDCADCEBCAACADDCCAEBACBEAAABCDCDBCDCCBAECAEAEDBCAEDEEEBBDBDBACEDAEEEADABDABECEECACADEDEBCCCDBAAABBDABEEADDBECBDCADEEBADCADEAABDCAADCCAEBDDCCBCABEDDECADDBCECDACBAEBCDACEEADAEDBECEDBEDBBDABCADEBEBBBDBAEEBBDDAACEEBEDECAEECBBCEADDECEEBADADEEAAECACCAEDEBCCBBEBDDADBCDBEDDDBEBCEECADBDDBEDDEACAABEECECCAEECEEADEABACAEECAEBDCABBCBDBEDCCECECCAECECBDCEAEACDBBAADDDBBEDCEBCBBCBADAEDDEEDECEECBBDECBACBCCDEDDAEDCAEBBADDEDAAADCBDEAAADEBDDBADECDEADCCBCCDDCBBCECABBCBBABADACCEABCDAEDADCAACAACCAEBEDDEDBAEBDECCDDEEEACAAAECCBEDCECEDAABECEECDDAABEEAABCECEBEADAADDBCCDEEEDCBACAADCADEDACCBBCDABEBDABEACCBDDCEDBBCCEDAEBACDCCEACEBCAABCCDBAAEBBADCBAAEDECECBCCEBBEAEEABCBCADBEADECCABADDDCBBBECDCCDECEAEADABAEACAAABADBACCEBBBADDCBCECCACDCDCCEBBDDAEBCDBECDEEECBCCBDBDBBDADADDDAACCADDEBCDADEBCBCBCCADBDDEBEBAADDAABBCCCEBEBECCABEEAEECDEDEDAADBDAECACDACEDBBCACEDCEDECBADCCEDEDADBBACABCEDCDDCDDBDECADEEBCDCEEBBDEDDDBECBADCDBEACADEADDACDDAEDCEDEDCCBACCCEADACCBEBEDCDBDEDCCCCAEBEDCEABCCDAEEAAADBEABDDEADEBCCAADDCCDAAEDBADBDECDBBCECBECCDEEBDEECAEBDDABAAEEEEADEBDBBCDDCBBEEBDECEABAEBAEBBEAADDABBBAEEBEBAACBECDBCADECDABADACCCECAECABBACAAAEBEBAACACBEEAEAEDDACCCEADADECBDDECBECCDEDAADCEBABBDAACEEBBBAEDCDDDBDEEACAABCDEBEDBACEDACBBEEBCBBBDEEBDABABEBACEAADBCADABADDADACACADCAECEBDDCDDCCECDCBBEAAEBDDCBACEEBACBDABEBEDBDDABABEABADABABABAEABCEBCABBBBEEEDACCADCEBBEEAEBEEECCCBDBEDDBDCEEECBBBDCAEEBACEACCCDBEDBABACDCCABACDABDCDBEECAABBABCDBBDDBDCBCDEEDCBBACCBBBAAACCDAECBDDDDCABCCABDECCEAACABEECEBBEBCBBABCDECEAAAAECABCCAECCCDCDCBCCADABCADCECDECECDCBDBDBACBBAAEDCADAEDBEEDDEAEEDDBABAADEBDCEEECCCAEEEDACAECDBCACEDDDAECDEEDCEEBACCDCDCDBAAEDCABBBADDBCDEDDEEEDCDBCBCBCABABDBEDCBAABBEDCDEDBEEEEBDDAADCECBBACDAEAAEDBCEAACBAEDDEBEAADAECBECDDECAACBDBCCECBCCACBECBEAECADBBEEADEABABBBEDADBACCECDAAAACCBEAEDCDBEAABACDBACCACBBCCCBADBABBEDDACEEADBCCEBBAEEECBABEEBACACDABEAEEEEEAABACCBADDBCACCBCADDDABBAADBDAEECACEDBEADCEADADAECECDCADEDCBAADDDADBCCAEEEDCCAEBABADAACBACDEACECAACBAACEDEEDCBEBEDCAEBDAABACACAEBAEEEAEDEEABBACBBBABBBDBDCEAEBDDCECACAECABDDBCBBEDBDCEAABEAABDABBACBACDABABEBDEEEBADACBDBEBDECCABCEECAEAAEBDCEBDDECDEDBADBEDCDCBACBAADCBEADBEEEDDEEEABCEACADBDABBEAAEAEDADEABECAEEDEEEBCBDBDDBDDCAECCDBAAAEEEDDDAEDDEECCACBCADDDBBCBDCABEEEECDBEAADCCBAEAABACCCCEACDAAEACBDCEADCDEAADDACEBAAACAAACEBCDDBEEEADDADAADDDEEEBDCACEDCECBBACBBABEEEABCCBEEBDABDAEBDDEAABECDCABBDBADECACCACEEAAABACDDDBDBDCDEEEAEEDDAABDEECDEDCECACAADECCABBDECBECEBACDDCBACBEABBAEADCBACEECABABEDBEBBDECACABCEABCBEBEBBABEDCAADDCABDDEBBBBAEEEBEBBBBBACADCDAECEACABCDEDBAECDDCBEDAADBDCAAEDCCEDBECDACDBDDAEACECEBBCECDDDEBBBEABDAADCDCBEADBADACEBCCDCEBCEAABABEEDCCECCDECEDCDACCBBCEBDDECEEBABDAABDEDAADECABDEDAEAEDADDCBCCCAADBEBDCDBAADBBEBEDDCDDCDDDADBAB

Простите, что не могу перенести в виде файла .txt, так как это не позволяет сайт.

1 ответ 1

2

Делайте по шагам:

if a[i]=='B' or a[i]=='C' or a[i]=='D': 
  if a[i+1]=='B' or a[i+1]=='D' or a[i+1]=='E':
    if a[i+1]) != a[i]:
       if a[i+2]=='B' or a[i+2]=='C' or a[i+2]=='E':
         if a[i+2] != a[i + 1]:
           total += 1

Ваш ответ

Нажимая на кнопку «Отправить ответ», вы соглашаетесь с нашими пользовательским соглашением, политикой конфиденциальности и политикой о куки

Всё ещё ищете ответ? Посмотрите другие вопросы с метками или задайте свой вопрос.