0

подскажите как обратиться к последнему элементу массива? Задание состояло в том, чтобы поменять максимальный четный элемент массива с последним. Есть код который делает обмен между макс.чет и макс.нечетным, а вот как исправить, чтобы менялось с последним не знаю

  .586 
.model flat, stdcall 
option casemap : none 

include \masm32\include\windows.inc 
include \masm32\include\kernel32.inc 
include \masm32\include\user32.inc 
include \masm32\include\msvcrt.inc 
setlocale PROTO : Dword, :Dword 
; Підключення файлів бібліотек 
includelib \masm32\lib\kernel32.lib 
includelib \masm32\lib\user32.lib 
includelib \masm32\lib\msvcrt.lib           
.STACK 
.DATA 
ConsoleTitle db " Лабораторна робота №5 ",0  ; заголовок вікна консолі 
Name_Title       db 30 dup(0) 
 ComSizeMas      db " Введіть розмір масиву ",13,10 
Len_ComSize equ $- ComSizeMas ; різниця між адресами змінних є розмір    ;   попереднього поля  ComSizeMas 
ComElemMas db " Введіть елементи масиву ",13,10 
Len_ComElem equ $- ComElemMas 
ComMasBefore db " Масив до обробки ",13,10 
Len_MasBefore equ $- ComMasBefore 
ComMasAfter  db " Масив після обробки ",13,10 
Len_MasAfter equ $- ComMasAfter 
format_size_buf db "%d",0 
format_print_buf db  " %5d ",0  
koder       db   "Russian",0 
print_buf_b db "Buf [ ",0 
print_buf_e db "]=",0 
print_13_10    db  13,10,0 
print_13  db  13,0 
pos_max dd -1 
max_nechet dd 0 
a dd 0 
b dd 0 
.DATA? 
Buf dd 100 dup(?)  ; максимальний обсяг масиву 
Size_buf dd ? ; фактичний розмір масиву 
h_input dd ? ;  дескриптор пристрою вводу 
h_output dd ? ;  дескриптор пристрою виводу 
nWrite dd ? ; змінна для функції WriteConsole 
number_element dd ?   ; поточний номер елементу вводу 
element_buf dd ? ;  змінна для вводу елементу масиву 
.CODE 
main  proc 
call AllocConsole   ;  створення власної консолі 
;  перетворення символів в формат Oem для виводу заголовку 
invoke  CharToOemA, addr ConsoleTitle, addr Name_Title  
invoke  SetConsoleTitle,  addr Name_Title    ; вивід заголовку 
invoke GetStdHandle,  STD_INPUT_HANDLE 
mov h_input, eax ; отримали дескриптор пристою вводу 
invoke GetStdHandle,  STD_OUTPUT_HANDLE     
mov h_output, eax         ; отримали дескриптор пристрою виводу 
invoke SetConsoleOutputCP,1251  ; підтримка кириліці 
invoke SetConsoleCP,1251   

call input_mas   ; Ввід початкових даних 
call print_rezult  ;  Вивід результатів 
call work_mas    ;  Обробка масиву 
call print_rezult_obr  ;  Вивід результатів 

invoke Sleep,100000000 ; Затримка зображення на екрані  

call FreeConsole 
invoke ExitProcess, 0  ; Завершення програми 

main endp ;-------------------------------------------------------- 
input_mas  proc ;   Запрошення для вводу розміру масиву 
invoke WriteConsole, h_output, ADDR ComSizeMas, Len_ComSize, ADDR nWrite, 0 

invoke   crt_scanf, ADDR format_size_buf, ADDR Size_buf   ; форматний ввід 
;  !!!!  Виконати перевірку    1<= Size_buf<=100 у разі помилки – повторити ввід 
mov number_element, 0  
m_input_buf: 
invoke WriteConsole, h_output, ADDR print_buf_b, 7, ADDR nWrite, 0   ; Вивід buf [ 
invoke   crt_printf, ADDR format_size_buf , number_element  ; вивід № елементу 
invoke WriteConsole, h_output, ADDR print_buf_e, 2, ADDR nWrite, 0  ; Вивід ]= 
invoke   crt_scanf, ADDR format_size_buf, ADDR element_buf  ; Ввід елем.масив. 
or eax,eax   
jnz m_1   ; немає помилки 
; помилка вводу - очистка буферу вводу 
m_2: 
invoke crt_getchar 
cmp eax,10 ; доки не enter 
jne m_2 
invoke   crt_printf,  ADDR print_13 
jmp m_input_buf 
m_1: 
mov eax,  element_buf     
mov esi,  number_element   
shl esi,2       
mov Buf [esi], eax     
inc number_element   
mov edx,  number_element 
cmp edx,  Size_buf       
jnz m_input_buf   ;  цикл без використання команди  LOOP 

   ret 
input_mas  endp 
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
print_rezult proc   ; Вивід результатів 
invoke WriteConsole, h_output, ADDR ComMasBefore, Len_MasBefore, ADDR nWrite, 0 
mov number_element,0        
m1:  mov ecx,5 ;   вивід по 5 елементі в рядок 
m2:  push ecx 
mov eax,number_element        
shl eax,2       
mov esi,eax     
invoke   crt_printf,  ADDR format_print_buf  , Buf[esi]    
pop ecx 
inc number_element 
mov edx, number_element 
cmp edx, Size_buf        
jz m_ret    ;    всі елементи виведені 
dec ecx 
jnz m2 
invoke   crt_printf,  ADDR print_13_10 ; перехід на новий рядок   
jmp m1 
m_ret: ret 
print_rezult  endp ;------------------------------------------------------ 


work_mas proc    ;  Основний алгоритм, реалізується декількома процедурами 
lea ebx, Buf 
mov ecx, Size_buf 

call nechet_max 
CMP edi,0 
JE  a9 
XOR EDI,EDI 
call chet_max 
CMP edi,0 
JE  a9 
XOR EDI,EDI 

call nechet ; виклик процедури пошуку макс. значення     
mov esi, edi; ; номер максимального елементу     
mov a,esi    
 mov eax, Buf[esi*4]     
mov max_nechet, eax 
mov pos_max,-1 

call chet 
mov esi, edi 
mov b,esi ; номер максимального елементу 
mov edx, Buf[esi*4] 
mov eax,max_nechet 
mov esi,a 
mov Buf[esi*4],edx 
mov esi,b 
mov Buf[esi*4],eax 
mov ecx,Size_buf 
a9: ret 
work_mas endp 

nechet_max proc 
xor esi,esi 
xor edi, edi 
mov ecx,Size_buf 
M5:mov edx, [ebx+esi*4] ; в edx перший елемент масиву     
test edx,1     
jz D7     
INC EDI    
D7: inc esi     
loop M5 
ret 
nechet_max endp 


chet_max proc 
xor esi,esi 
xor edi, edi 
mov ecx,Size_buf 
M5:mov edx, [ebx+esi*4] ; в edx перший елемент масиву    
test edx,1     
jnz D7     
INC EDI    
D7: inc esi     
loop M5 
ret 
chet_max endp 

nechet proc 
xor esi,esi 
xor edi, edi 
mov ecx,Size_buf       
M5:mov edx, [ebx+esi*4] ; в edx перший елемент масиву     
test edx,1 
  jz D7     
mov eax, edx     
jmp D2    
D7: inc esi     
loop M5 
 D2:   xor esi,esi 
mov ecx,Size_buf 
@1: mov edx, [ebx+esi*4]   
test edx,1   
jz a1 ; если четное   
BT edx, 31   
jnc M1   
neg edx  
M1: cmp edx, eax   
jl   a1 ;  перехід, якщо елемент масиву менший або дорі максимальному    
mov eax, edx   
mov edi, esi   
a1: inc esi  ; наступний елемент масиву   
loop @1 
N1: ret 
nechet endp 

chet proc 
xor esi,esi 
xor edi,edi 
mov ecx,Size_buf          
 M4:mov edx, [ebx+esi*4] ; в edx перший елемент масиву    
 test edx,1     
jnz D3     
mov eax, edx 
jmp D1    
D3: inc esi     
Loop M4   
jmp N2 
D1: xor esi,esi    
mov ecx,Size_buf 
@2: mov edx, [ebx+esi*4]   
test edx,1   
jnz a1 ; если не четное   
BT edx, 31   
jnc M2   
neg edx  
M2: cmp edx, eax   
jle   a1 ;  перехід, якщо елемент масиву менший або дорі максимальному    
mov eax, edx   
mov edi, esi   
a1: inc esi ; наступний елемент масиву  
loop @2 
N2: ret 
chet endp 
;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
print_rezult_obr proc   ; Вивід результатів 
invoke   crt_printf,  ADDR print_13_10 ; 
invoke WriteConsole, h_output, ADDR ComMasAfter, Len_MasAfter, ADDR nWrite, 0   
mov number_element,0        
m1:  mov ecx,5 ;   вивід по 5 елементі в рядок 
m2:  push ecx 
  mov eax,number_element          
shl eax,2         
mov esi,eax       
invoke   crt_printf,  ADDR format_print_buf  , Buf[esi]      
pop ecx   
inc number_element   
mov edx, number_element   
cmp edx, Size_buf          
jz m_ret    ;    всі елементи виведені   
dec ecx   
jnz m2   
invoke   crt_printf,  ADDR print_13_10 ; перехід на новий рядок   
jmp m1 
m_ret: ret 
print_rezult_obr  endp 
;---------------------------------------------------------------- 
end main

1 ответ 1

0

Если кому-то будет надо:

.586 
.model flat, stdcall 
option casemap : none 

include \masm32\include\windows.inc 
include \masm32\include\kernel32.inc 
include \masm32\include\user32.inc 
include \masm32\include\msvcrt.inc 
setlocale PROTO : Dword, :Dword 
; Підключення файлів бібліотек 
includelib \masm32\lib\kernel32.lib 
includelib \masm32\lib\user32.lib 
includelib \masm32\lib\msvcrt.lib           
.STACK 
.DATA 
ConsoleTitle db " Лабораторна робота №5 ",0  ; заголовок вікна консолі 
Name_Title       db 30 dup(0) 
 ComSizeMas      db " Введіть розмір масиву ",13,10 
Len_ComSize equ $- ComSizeMas ; різниця між адресами змінних є розмір    ;   попереднього поля  ComSizeMas 
ComElemMas db " Введіть елементи масиву ",13,10 
Len_ComElem equ $- ComElemMas 
ComMasBefore db " Масив до обробки ",13,10 
Len_MasBefore equ $- ComMasBefore 
ComMasAfter  db " Масив після обробки ",13,10 
Len_MasAfter equ $- ComMasAfter 
format_size_buf db "%d",0 
format_print_buf db  " %5d ",0  
koder       db   "Russian",0 
print_buf_b db "Buf [ ",0 
print_buf_e db "]=",0 
print_13_10    db  13,10,0 
print_13  db  13,0 
pos_max dd -1 
max_nechet dd 0 
a dd 0 
b dd 0 
.DATA? 
Buf dd 100 dup(?)  ; максимальний обсяг масиву 
Size_buf dd ? ; фактичний розмір масиву 
h_input dd ? ;  дескриптор пристрою вводу 
h_output dd ? ;  дескриптор пристрою виводу 
nWrite dd ? ; змінна для функції WriteConsole 
number_element dd ?   ; поточний номер елементу вводу 
element_buf dd ? ;  змінна для вводу елементу масиву 
.CODE 
main  proc 
call AllocConsole   ;  створення власної консолі 
;  перетворення символів в формат Oem для виводу заголовку 
invoke  CharToOemA, addr ConsoleTitle, addr Name_Title  
invoke  SetConsoleTitle,  addr Name_Title    ; вивід заголовку 
invoke GetStdHandle,  STD_INPUT_HANDLE 
mov h_input, eax ; отримали дескриптор пристою вводу 
invoke GetStdHandle,  STD_OUTPUT_HANDLE     
mov h_output, eax         ; отримали дескриптор пристрою виводу 
invoke SetConsoleOutputCP,1251  ; підтримка кириліці 
invoke SetConsoleCP,1251   

call input_mas   ; Ввід початкових даних 
call print_rezult  ;  Вивід результатів 
call work_mas    ;  Обробка масиву 
call print_rezult_obr  ;  Вивід результатів 

invoke Sleep,100000000 ; Затримка зображення на екрані  

call FreeConsole 
invoke ExitProcess, 0  ; Завершення програми 

main endp ;-------------------------------------------------------- 
input_mas  proc ;   Запрошення для вводу розміру масиву 
  ENTER_AGAIN:

  invoke WriteConsole, h_output, ADDR ComSizeMas, Len_ComSize, ADDR nWrite, 0 
  invoke   crt_scanf, ADDR format_size_buf, ADDR Size_buf   ; форматний ввід

  cmp Size_buf, 0 ; проверка на ввод размера меньше нуля
  jle ENTER_AGAIN ; если размер меньше нуля, переход на метку ENTER_AGAIN
  cmp Size_buf, 100 ; проверка на ввод больше 100
  jg ENTER_AGAIN ; если размер больше 100, переход на метку ENTER_AGAIN

  ;  !!!!  Виконати перевірку    1<= Size_buf<=100 у разі помилки – повторити ввід 
  mov number_element, 0  
  m_input_buf: 
  invoke WriteConsole, h_output, ADDR print_buf_b, 7, ADDR nWrite, 0   ; Вивід buf [ 
  invoke   crt_printf, ADDR format_size_buf , number_element  ; вивід № елементу 
  invoke WriteConsole, h_output, ADDR print_buf_e, 2, ADDR nWrite, 0  ; Вивід ]= 
  invoke   crt_scanf, ADDR format_size_buf, ADDR element_buf  ; Ввід елем.масив. 
  or eax,eax   
  jnz m_1   ; немає помилки 
  ; помилка вводу - очистка буферу вводу 
  m_2: 
  invoke crt_getchar 
  cmp eax,10 ; доки не enter 
  jne m_2 
  invoke   crt_printf,  ADDR print_13 
  jmp m_input_buf 
  m_1: 
  mov eax,  element_buf     
  mov esi,  number_element   
  shl esi,2       
  mov Buf [esi], eax     
  inc number_element   
  mov edx,  number_element 
  cmp edx,  Size_buf       
  jnz m_input_buf   ;  цикл без використання команди  LOOP 

     ret 
input_mas  endp 
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
print_rezult proc   ; Вивід результатів 
  invoke WriteConsole, h_output, ADDR ComMasBefore, Len_MasBefore, ADDR nWrite, 0 
  mov number_element,0        
  m1:  mov ecx,5 ;   вивід по 5 елементі в рядок 
  m2:  push ecx 
  mov eax,number_element        
  shl eax,2       
  mov esi,eax     
  invoke   crt_printf,  ADDR format_print_buf  , Buf[esi]    
  pop ecx 
  inc number_element 
  mov edx, number_element 
  cmp edx, Size_buf        
  jz m_ret    ;    всі елементи виведені 
  dec ecx 
  jnz m2 
  invoke   crt_printf,  ADDR print_13_10 ; перехід на новий рядок   
  jmp m1 
  m_ret: ret 
print_rezult  endp ;------------------------------------------------------ 


work_mas proc    ;  Основний алгоритм, реалізується декількома процедурами 
  lea ebx, Buf 
  mov ecx, Size_buf 

  call nechet_max 
  CMP edi,0 
  JE  a9 
  XOR EDI,EDI 
  call chet_max 
  CMP edi,0 
  JE  a9 
  XOR EDI,EDI 

  call chet 
  mov esi, eax 
  mov b,esi ; номер максимального елементу 
  mov edx, Buf[esi*4] 
  ;mov eax,max_nechet 
  ;mov esi,a 
  mov ECX, Size_buf
  dec ECX
  ; замена последнего элемента макс. чётным
  mov EAX, Buf[ECX*4]
  mov Buf[ECX*4],edx
  ;mov esi,b 
  ; замена макс. чётного элемента последним
  mov Buf[esi*4],eax 
  inc ECX
  a9: ret 
work_mas endp 

nechet_max proc 
  xor esi,esi 
  xor edi, edi 
  mov ecx,Size_buf 
  M5:mov edx, [ebx+esi*4] ; в edx перший елемент масиву     
  test edx,1     
  jz D7     
  INC EDI    
  D7: inc esi     
  loop M5 
  ret 
nechet_max endp 


chet_max proc 
  xor esi,esi 
  xor edi, edi 
  mov ecx,Size_buf 
  M5:mov edx, [ebx+esi*4] ; в edx перший елемент масиву    
  test edx,1     
  jnz D7     
  INC EDI    
  D7: inc esi     
  loop M5 
  ret 
chet_max endp 

chet proc 
  xor esi,esi 
  xor edi,edi 

  mov ecx,Size_buf          
  M4:
    mov edx, [ebx+esi*4] ; в edx перший елемент масиву    
    test edx,1     
    jnz D3     
    ;mov eax, edx
    mov eax, esi
    jmp D1    
    D3: inc esi     
  Loop M4   

  jmp N2 

  D1: xor esi,esi    
  mov ecx,Size_buf 

  @2: 
    mov edx, [ebx+esi*4]   
    test edx,1   
    jnz a1 ; если не четное
    cmp edx, [ebx+eax*4]
    jle a1
      mov eax, esi  
    a1: 
    inc esi ; наступний елемент масиву  
  loop @2 

  N2: ret 
chet endp 
;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
print_rezult_obr proc   ; Вивід результатів 
  invoke   crt_printf,  ADDR print_13_10 ; 
  invoke WriteConsole, h_output, ADDR ComMasAfter, Len_MasAfter, ADDR nWrite, 0   
  mov number_element,0        
  m1:  mov ecx,5 ;   вивід по 5 елементі в рядок 
  m2:  push ecx 
    mov eax,number_element          
  shl eax,2         
  mov esi,eax       
  invoke   crt_printf,  ADDR format_print_buf  , Buf[esi]      
  pop ecx   
  inc number_element   
  mov edx, number_element   
  cmp edx, Size_buf          
  jz m_ret    ;    всі елементи виведені   
  dec ecx   
  jnz m2   
  invoke   crt_printf,  ADDR print_13_10 ; перехід на новий рядок   
  jmp m1 
  m_ret: ret 
print_rezult_obr  endp 
;---------------------------------------------------------------- 
end main 

Ваш ответ

Нажимая на кнопку «Отправить ответ», вы соглашаетесь с нашими пользовательским соглашением, политикой конфиденциальности и политикой о куки

Всё ещё ищете ответ? Посмотрите другие вопросы с метками или задайте свой вопрос.