2

В чем проблема? В Qt Designer задний фон combobox белый, а в самом коде после запуска через командную строку нет.

Что можно сделать?

from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets


class Ui_MainWindow(object):
  def setupUi(self, MainWindow):
    MainWindow.setObjectName("MainWindow")
    MainWindow.resize(433, 454)
    MainWindow.setMinimumSize(QtCore.QSize(433, 454))
    MainWindow.setMaximumSize(QtCore.QSize(433, 454))
    font = QtGui.QFont()
    font.setStyleStrategy(QtGui.QFont.PreferAntialias)
    MainWindow.setFont(font)
    MainWindow.setStyleSheet("background-color: qlineargradient(spread:pad, x1:0.011, y1:1, x2:1, y2:0, stop:0 rgba(182, 29, 212, 255), stop:1 rgba(48, 7, 182, 255));\n"
"")
    self.centralwidget = QtWidgets.QWidget(MainWindow)
    self.centralwidget.setObjectName("centralwidget")
    self.label = QtWidgets.QLabel(self.centralwidget)
    self.label.setGeometry(QtCore.QRect(10, 0, 231, 51))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily("Arial")
    font.setPointSize(13)
    self.label.setFont(font)
    self.label.setStyleSheet("background-color: rgb(alpha 0.5);\n"
"color: rgb(255, 255, 255);")
    self.label.setObjectName("label")
    self.pushButton = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget)
    self.pushButton.setGeometry(QtCore.QRect(10, 110, 91, 51))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily("Arial")
    font.setPointSize(11)
    self.pushButton.setFont(font)
    self.pushButton.setCursor(QtGui.QCursor(QtCore.Qt.PointingHandCursor))
    self.pushButton.setStyleSheet("color: rgb(255, 255, 255);\n"
"background-color: rgb(61, 135, 255);\n"
"border-radius: 10px;\n"
"}\n"
"\n"
"QPushButton:hover {\n"
"  background-color: rgb(76, 100, 255);\n"
"\n"
"")
    self.pushButton.setObjectName("pushButton")
    self.comboBox_2 = QtWidgets.QComboBox(self.centralwidget)
    self.comboBox_2.setGeometry(QtCore.QRect(10, 40, 271, 40))
    palette = QtGui.QPalette()
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(0, 0, 0))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.Active, QtGui.QPalette.WindowText, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(255, 255, 255))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.Active, QtGui.QPalette.Button, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(0, 0, 0))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.Active, QtGui.QPalette.Text, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(0, 0, 0))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.Active, QtGui.QPalette.ButtonText, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(255, 255, 255))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.Active, QtGui.QPalette.Base, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(255, 255, 255))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.Active, QtGui.QPalette.Window, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(94, 94, 94))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.Active, QtGui.QPalette.Highlight, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(0, 0, 0, 128))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.NoBrush)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.Active, QtGui.QPalette.PlaceholderText, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(0, 0, 0))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.Inactive, QtGui.QPalette.WindowText, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(255, 255, 255))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.Inactive, QtGui.QPalette.Button, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(0, 0, 0))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.Inactive, QtGui.QPalette.Text, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(0, 0, 0))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.Inactive, QtGui.QPalette.ButtonText, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(255, 255, 255))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.Inactive, QtGui.QPalette.Base, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(255, 255, 255))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.Inactive, QtGui.QPalette.Window, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(94, 94, 94))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.Inactive, QtGui.QPalette.Highlight, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(0, 0, 0, 128))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.NoBrush)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.Inactive, QtGui.QPalette.PlaceholderText, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(0, 0, 0))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.Disabled, QtGui.QPalette.WindowText, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(255, 255, 255))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.Disabled, QtGui.QPalette.Button, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(0, 0, 0))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.Disabled, QtGui.QPalette.Text, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(0, 0, 0))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.Disabled, QtGui.QPalette.ButtonText, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(255, 255, 255))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.Disabled, QtGui.QPalette.Base, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(255, 255, 255))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.Disabled, QtGui.QPalette.Window, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(94, 94, 94))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.SolidPattern)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.Disabled, QtGui.QPalette.Highlight, brush)
    brush = QtGui.QBrush(QtGui.QColor(0, 0, 0, 128))
    brush.setStyle(QtCore.Qt.NoBrush)
    palette.setBrush(QtGui.QPalette.Disabled, QtGui.QPalette.PlaceholderText, brush)
    self.comboBox_2.setPalette(palette)
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily("Arial")
    font.setPointSize(12)
    font.setBold(False)
    font.setItalic(False)
    font.setWeight(50)
    font.setStyleStrategy(QtGui.QFont.PreferAntialias)
    self.comboBox_2.setFont(font)
    self.comboBox_2.setCursor(QtGui.QCursor(QtCore.Qt.PointingHandCursor))
    self.comboBox_2.setContextMenuPolicy(QtCore.Qt.CustomContextMenu)
    self.comboBox_2.setAutoFillBackground(False)
    self.comboBox_2.setEditable(False)
    self.comboBox_2.setMaxVisibleItems(5)
    self.comboBox_2.setIconSize(QtCore.QSize(45, 45))
    self.comboBox_2.setFrame(False)
    self.comboBox_2.setObjectName("comboBox_2")
    self.comboBox_2.addItem("")
    self.comboBox_2.addItem("")
    self.comboBox_2.addItem("")
    self.comboBox_2.addItem("")
    self.comboBox_2.addItem("")
    self.comboBox_2.addItem("")
    self.comboBox_2.addItem("")
    self.comboBox_2.addItem("")
    self.comboBox_2.addItem("")
    self.comboBox_2.addItem("")
    MainWindow.setCentralWidget(self.centralwidget)

    self.retranslateUi(MainWindow)
    self.comboBox_2.setCurrentIndex(0)
    QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(MainWindow)

  def retranslateUi(self, MainWindow):
    _translate = QtCore.QCoreApplication.translate
    MainWindow.setWindowTitle(_translate("MainWindow", "Example"))
    self.label.setText(_translate("MainWindow", "Выберите"))
    self.pushButton.setText(_translate("MainWindow", "Выполнить"))
    self.comboBox_2.setCurrentText(_translate("MainWindow", "1"))
    self.comboBox_2.setItemText(0, _translate("MainWindow", "1"))
    self.comboBox_2.setItemText(1, _translate("MainWindow", "2"))
    self.comboBox_2.setItemText(2, _translate("MainWindow", "3"))
    self.comboBox_2.setItemText(3, _translate("MainWindow", "4"))
    self.comboBox_2.setItemText(4, _translate("MainWindow", "5"))
    self.comboBox_2.setItemText(5, _translate("MainWindow", "6"))
    self.comboBox_2.setItemText(6, _translate("MainWindow", "7"))
    self.comboBox_2.setItemText(7, _translate("MainWindow", "8"))
    self.comboBox_2.setItemText(8, _translate("MainWindow", "9"))
    self.comboBox_2.setItemText(9, _translate("MainWindow", "10"))

class ExmApp(QtWidgets.QMainWindow, Ui_MainWindow):
  def __init__(self):
    super().__init__()
    
    self.setupUi(self)

StyleSheet = '''

QScrollBar:vertical
 {
   background-color: white;
   width: 7px;
   margin: 0px 0px 0px 0px;
   border: 0px transparent;
   border-radius: 0px;
 }

 QScrollBar::handle:vertical
 {
   background-color: rgb(175, 175, 175);     
   min-height: 10px;
   border-radius: 3px;
 }

 QScrollBar::sub-line:vertical
 {
   margin: 3px 0px 3px 0px;
   border-image: url(./images/up_arrow_disabled.png);    
   height: 10px;
   width: 10px;
   subcontrol-position: top;
   subcontrol-origin: margin;
 }

 QScrollBar::add-line:vertical
 {
   margin: 3px 0px 3px 0px;
   border-image: url(./images/down_arrow_disabled.png);    
   height: 10px;
   width: 10px;
   subcontrol-position: bottom;
   subcontrol-origin: margin;
 }

 QScrollBar::sub-line:vertical:hover,QScrollBar::sub-line:vertical:on
 {

   border-image: url(./images/up_arrow.png);         
   height: 10px;
   width: 10px;
   subcontrol-position: top;
   subcontrol-origin: margin;
 }


 QScrollBar::add-line:vertical:hover, QScrollBar::add-line:vertical:on
 {
   border-image: url(./images/down_arrow.png);        
   height: 10px;
   width: 10px;
   subcontrol-position: bottom;
   subcontrol-origin: margin;
 }

 QScrollBar::up-arrow:vertical, QScrollBar::down-arrow:vertical
 {
   background: none;
 }


 QScrollBar::add-page:vertical, QScrollBar::sub-page:vertical
 {
   background: none;
 }

QComboBox {
  font: 12pt Arial;
  background-color: white;
  padding: 5%;
  max-height: 30px;
  min-width: 140px;
  color: black;
  selection-background-color: #5e5e5e;
  border-radius: 7px;         /* закруглёные углы */
 }
QComboBox::hover {
  background-color: rgba(202, 202, 202, 240);

 }
QComboBox:on { /* сдвиньте текст, когда всплывающее окно откроется */
  padding-top: 3px;
  padding-left: 4px;
 }
QComboBox::drop-down {
  subcontrol-origin: padding;
  subcontrol-position: top right;
  width: 40px;
  border-left-width: 0px;
  border-left-color: darkgray;
  border-left-style: solid;     
  border-top-right-radius: 3px;   
  border-bottom-right-radius: 3px;
 }

QComboBox::down-arrow {
  image: url(E:/nvuti/pngs/1.png);      /* <<=====< */
 }
QComboBox::down-arrow:on { 
  top: 1px;
  left: 1px;
  image: url(E:/nvuti/pngs/2.png);       /* <<=====< */
 }

QListView {
  font: 12pt Arial;
  background-color: white;
  outline: 0;
  color: black;
  selection-background-color: rgba(202, 202, 202, 240);
 }
QListView::item {
  min-height: 20px;
  padding: 5%;
 }
QLabel {
  color: rgb(255, 255, 255);
  font: 15pt Arial;
 }
'''if __name__=="__main__":
  import sys
  app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
  
  app.setStyleSheet(StyleSheet)     

  window = ExmApp()
  window.show()
  sys.exit(app.exec_())
2

По моему умозаключению правильнее и понятнее описывать таблицу стилей в одном месте. Я обычно это делаю здесь app.setStyleSheet(StyleSheet)

Я перенес MainWindow.setStyleSheet в StyleSheet

Я не совсем понял для чего вам palette , поэтому убрал на всякий случай.

Вот что получается:

from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets


class Ui_MainWindow(object):
  def setupUi(self, MainWindow):
    MainWindow.setObjectName("MainWindow")
    MainWindow.resize(433, 454)
    MainWindow.setMinimumSize(QtCore.QSize(433, 454))
    MainWindow.setMaximumSize(QtCore.QSize(433, 454))
    font = QtGui.QFont()
    font.setStyleStrategy(QtGui.QFont.PreferAntialias)
    MainWindow.setFont(font)

# --- vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv    
#    MainWindow.setStyleSheet("background-color: qlineargradient(spread:pad, x1:0.011, y1:1, x2:1, y2:0, stop:0 rgba(182, 29, 212, 255), stop:1 rgba(48, 7, 182, 255));\n"
#"")
# --- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

    self.centralwidget = QtWidgets.QWidget(MainWindow)
    self.centralwidget.setObjectName("centralwidget")

    self.label = QtWidgets.QLabel(self.centralwidget)
    self.label.setGeometry(QtCore.QRect(10, 0, 231, 51))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily("Arial")
    font.setPointSize(13)
    self.label.setFont(font)
    self.label.setStyleSheet("background-color: rgb(alpha 0.5);\n"
"color: rgb(255, 255, 255);")
    self.label.setObjectName("label")
    self.pushButton = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget)
    self.pushButton.setGeometry(QtCore.QRect(10, 110, 91, 51))
    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily("Arial")
    font.setPointSize(11)
    self.pushButton.setFont(font)
    self.pushButton.setCursor(QtGui.QCursor(QtCore.Qt.PointingHandCursor))
    self.pushButton.setStyleSheet("color: rgb(255, 255, 255);\n"
"background-color: rgb(61, 135, 255);\n"
"border-radius: 10px;\n"
"}\n"
"\n"
"QPushButton:hover {\n"
"  background-color: rgb(76, 100, 255);\n"
"\n"
"")
    self.pushButton.setObjectName("pushButton")

    self.comboBox_2 = QtWidgets.QComboBox(self.centralwidget)
    self.comboBox_2.setGeometry(QtCore.QRect(10, 40, 271, 40))
    '''
    palette = QtGui.QPalette()       # ???????????????????????????????
    ...
    '''
#    self.comboBox_2.setPalette(palette)  # ???????????????????????????????

    font = QtGui.QFont()
    font.setFamily("Arial")
    font.setPointSize(12)
    font.setBold(False)
    font.setItalic(False)
    font.setWeight(50)
    font.setStyleStrategy(QtGui.QFont.PreferAntialias)
    self.comboBox_2.setFont(font)
    self.comboBox_2.setCursor(QtGui.QCursor(QtCore.Qt.PointingHandCursor))
    self.comboBox_2.setContextMenuPolicy(QtCore.Qt.CustomContextMenu)
    self.comboBox_2.setAutoFillBackground(False)
    self.comboBox_2.setEditable(False)
    self.comboBox_2.setMaxVisibleItems(5)
    self.comboBox_2.setIconSize(QtCore.QSize(45, 45))
    self.comboBox_2.setFrame(False)
    self.comboBox_2.setObjectName("comboBox_2")
    self.comboBox_2.addItem("")
    self.comboBox_2.addItem("")
    self.comboBox_2.addItem("")
    self.comboBox_2.addItem("")
    self.comboBox_2.addItem("")
    self.comboBox_2.addItem("")
    self.comboBox_2.addItem("")
    self.comboBox_2.addItem("")
    self.comboBox_2.addItem("")
    self.comboBox_2.addItem("")
    MainWindow.setCentralWidget(self.centralwidget)

    self.retranslateUi(MainWindow)
    self.comboBox_2.setCurrentIndex(0)
    QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(MainWindow)

  def retranslateUi(self, MainWindow):
    _translate = QtCore.QCoreApplication.translate
    MainWindow.setWindowTitle(_translate("MainWindow", "Example"))
    self.label.setText(_translate("MainWindow", "Выберите"))
    self.pushButton.setText(_translate("MainWindow", "Выполнить"))
    self.comboBox_2.setCurrentText(_translate("MainWindow", "1"))
    self.comboBox_2.setItemText(0, _translate("MainWindow", "1"))
    self.comboBox_2.setItemText(1, _translate("MainWindow", "2"))
    self.comboBox_2.setItemText(2, _translate("MainWindow", "3"))
    self.comboBox_2.setItemText(3, _translate("MainWindow", "4"))
    self.comboBox_2.setItemText(4, _translate("MainWindow", "5"))
    self.comboBox_2.setItemText(5, _translate("MainWindow", "6"))
    self.comboBox_2.setItemText(6, _translate("MainWindow", "7"))
    self.comboBox_2.setItemText(7, _translate("MainWindow", "8"))
    self.comboBox_2.setItemText(8, _translate("MainWindow", "9"))
    self.comboBox_2.setItemText(9, _translate("MainWindow", "10"))

class ExmApp(QtWidgets.QMainWindow, Ui_MainWindow):
  def __init__(self):
    super().__init__()

    self.setupUi(self)StyleSheet = '''
/* --- QMainWindow --------------------------------------- */
QMainWindow {
  background-color: qlineargradient(spread:pad, x1:0.011, y1:1, x2:1, y2:0, stop:0 rgba(182, 29, 212, 255), stop:1 rgba(48, 7, 182, 255));
}

/* --- QScrollBar --------------------------------------- */
QScrollBar:vertical {
  background-color: white;
  width: 7px;
  margin: 0px 0px 0px 0px;
  border: 0px transparent;
  border-radius: 0px;
}
QScrollBar::handle:vertical {
  background-color: rgb(175, 175, 175);     
  min-height: 10px;
  border-radius: 3px;
}
QScrollBar::sub-line:vertical {
  margin: 3px 0px 3px 0px;
  border-image: url(./images/up_arrow_disabled.png);    
  height: 10px;
  width: 10px;
  subcontrol-position: top;
  subcontrol-origin: margin;
}
QScrollBar::add-line:vertical {
  margin: 3px 0px 3px 0px;
  border-image: url(./images/down_arrow_disabled.png);    
  height: 10px;
  width: 10px;
  subcontrol-position: bottom;
  subcontrol-origin: margin;
}
QScrollBar::sub-line:vertical:hover,QScrollBar::sub-line:vertical:on {
  border-image: url(./images/up_arrow.png);         
  height: 10px;
  width: 10px;
  subcontrol-position: top;
  subcontrol-origin: margin;
}
QScrollBar::add-line:vertical:hover, QScrollBar::add-line:vertical:on {
  border-image: url(./images/down_arrow.png);        
  height: 10px;
  width: 10px;
  subcontrol-position: bottom;
  subcontrol-origin: margin;
}
QScrollBar::up-arrow:vertical, QScrollBar::down-arrow:vertical {
  background: none;
}
QScrollBar::add-page:vertical, QScrollBar::sub-page:vertical {
  background: none;
}

/* --- QComboBox --------------------------------------- */
QComboBox {
  font: 12pt Arial;
  background-color: white;         
  padding: 5%;
  max-height: 30px;
  min-width: 140px;
  color: black;
  selection-background-color: #5e5e5e;
  border-radius: 7px;   /* закруглёные углы */
}
QComboBox::hover {
  background-color: rgba(202, 202, 202, 240); 
}
QComboBox:on { /* сдвиньте текст, когда всплывающее окно откроется */
  padding-top: 3px;
  padding-left: 4px;
}
QComboBox::drop-down {
  subcontrol-origin: padding;
  subcontrol-position: top right;
  width: 40px;
  border-left-width: 0px;
  border-left-color: darkgray;
  border-left-style: solid;     
  border-top-right-radius: 3px;   
  border-bottom-right-radius: 3px;
}

QComboBox::down-arrow {
  image: url(E:/nvuti/pngs/1.png);    
}
QComboBox::down-arrow:on { 
  top: 1px;
  left: 1px;
  image: url(E:/nvuti/pngs/2.png);      
}

/* --- QListView --------------------------------------- */
QListView {
  font: 12pt Arial;
  background-color: white;
  outline: 0;
  color: black;
  selection-background-color: rgba(202, 202, 202, 240);
}
QListView::item {
  min-height: 20px;
  padding: 5%;
}

/* --- QLabel --------------------------------------- */
QLabel {
  color: rgb(255, 255, 255);
  font: 15pt Arial;
}
'''


if __name__=="__main__":
  import sys
  app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)

  app.setStyleSheet(StyleSheet)     

  window = ExmApp()
  window.show()
  sys.exit(app.exec_())

введите сюда описание изображения

1
 • Прямо то что нужно! – imapw_ 9 фев '20 в 18:38
1

Я решил свою проблему так, что сделал фон главного окна белым, а поверх кнопок добавил label с градиентом, а поверх него кнопка и Combobox. Это помогло

0

Если Вы делаете проект через QtDesigner, то никак - придётся менять параметр вручную после каждой компиляции

8
 • проблема в том, что я уже изменил все возможное – imapw_ 9 фев '20 в 13:39
 • А в приложении какой цвет? – Куат Курпенов 9 фев '20 в 13:41
 • градиент, от розового к фиолетовому, и он почему-то передается на combobox, хотя в stylesheet указано что background-color: white; – imapw_ 9 фев '20 в 13:46
 • Там вверху есть установка цвета на (94, 94, 94) и на (0, 0,128). Не уверен, но это тоже возможно может влиять – Куат Курпенов 9 фев '20 в 13:47
 • Может градиент от фона передаётся? – Куат Курпенов 9 фев '20 в 13:48

Ваш ответ

Нажимая на кнопку «Отправить ответ», вы соглашаетесь с нашими пользовательским соглашением, политикой конфиденциальности и политикой о куки

Всё ещё ищете ответ? Посмотрите другие вопросы с метками или задайте свой вопрос.